Kaupunginhallitus, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Soten ja pelastustoimen uudistuksen (hyvinvointialueen) valmistelu

KAJDno-2020-900

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hallituksen esityksen Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisesta ja hyvinvointialueiden muodostamisesta. Lait tulevat voimaan pikaisesti ja voimaanpanolain mukaan alueen kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja pelastustoimen on aloitettava lain toimeenpanon valmistelu hyvinvointialueiden muodostamiseksi välittömästi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. 

Kainuun kunnat, Kainuun Sote ja Kainuun Pelastuslaitos ovat 4.6.2021 pitämässään kokouksessa päättäneet valmistelun aloittamisen päälinjoista. Kokoukseen osallistuivat myös Kainuun alueen kansanedustajat, Kainuun liitto ja puolueiden edustajat. Valmistelua varten päätettiin asettaa voimaanpanolain vaatima väliaikainen valmistelutoimielin, VATE, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta. VATEn jäsenet tulee valita osapuolten viranhaltijoista. VATEn kokoonpanoksi vahvistettiin 2 jäsentä alueen kunnista, 1 jäsen Puolangan kunnasta, 6 jäsentä Kainuun Sotelta ja 1 jäsen Kainuun Pelastuslaitokselta.  

Lisäksi valmistelun ajaksi perustetaan valmistelun toimeenpanoa ohjaava poliittinen, laaja-alainen ohjausryhmä ja valitaan päätoiminen valmistelujohtaja. Kainuun Sote asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ja vastaa sen hallinnollisesta tuesta.  

Väliaikaisten valmistelutoimielinten toimikausi kestää siihen saakka, kunnes tammikuussa 2022 pidettävissä aluevaaleissa valitut valtuutetut aloittavat toimintansa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki nimeää hyvinvointialueen väliaikaiseen valmisteluryhmään, VATEen, talousjohtaja Tarja Lempeän 20 %:n työajalla. 

Päätös

Hyväksyi. 

Talousjohtaja Tarja Lempeä poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

Kainuun Sote 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.