Kaupunginhallitus, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Sivistysjohtajan viran täyttäminen

KAJDno-2021-357

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistysjohtajan virka on ollut haettavana 17.5. - 4.6.2021 välisen ajan. Hakuilmoitus on julkaistu KuntaRekryssä, Mol.fi:ssä, kaupungin ilmoitustaululla ja sosiaalisen median sivustoilla, Oikotie.fi:ssä, Monsteri.fi.ssä, LinkedIn:ssä, Duunitori.fi:ssä ja Mercuri Urval.fi:ssä. 

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja edellytyksenä kokemus laaja-alaisesta sivistykseen / opetukseen soveltuvasta toiminnan johtamisesta.  

Hakuajan ollessa vielä avoinna esityslistan tekovaiheessa, hakijatiedot lisätään kokouksen pöytäkirjaan. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee sivistysjohtajan viranhakijoista kaupunginhallituksen haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Mahdollisesti suoritettaviin soveltuvuusarviointeihin valittavat hakijat päätetään haastattelujen perusteella.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi Jonna Heikkilän, Lucina Hännisen, Jyrki Komulaisen, Päivi Rissasen, Ari Sarpolan ja Petra Tolonen. 

Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistysjohtajan viranhakijoiden haastattelut suoritettiin 15.6.2021. Haastatteluun osallistui kaupunginhallituksen jäseniä, valtuuston puheenjohtajistoa, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja. Haastatteluissa käytettiin apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. 

Haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin päätettiin lähettää 3 hakijaa, Jonna Heikkilä, Lucina Hänninen ja Petra Tolonen. 

Soveltuvuusarvioinnin tulokset esitellään kaupunginhallitukselle ennen päätöksentekoa.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee sivistysjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.9.2021 alkaen.

Virantäytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Sivistysjohtajan virkasuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat virantoimituksen alkaessa voimassaolevaan KVTESiin. 

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginjohtaja esitti, että virkaan valitaan Lucina Hänninen. Vesa Kaikkonen esitti, että virkaan valitaan Jyrki Komulainen.

Kaupunginhallitus suoritti suljetun lippuäänestyksen. Äänestyksen tulos: 9 ääntä Lucina Hänninen, 1 ääni Jyrki Komulainen ja 1 ääni tyhjä. 

Kaupunginhallitus valitsi sivistystysjohtajan virkaan FM Lucina Hännisen. Varalle valittiin KM Jonna Heikkilä. 

Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Hakijat 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.