Kaupunginhallitus, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset 2021

KAJDno-2021-273

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustusten myöntöesityksessä vuonna 2021 on noudatettu niiden myöntämisen periaatteita. Vuolijoen aluelautakunta päättää oman talousarvionsa puitteissa avustusten myöntämisestä sen toimialueen yhdistyksille.

Avustuksen myöntämisesityksessä on otettu huomioon mm. yhdistysten perustoiminta ja hanketoiminta sekä yhdistysten palvelutoiminnan laajuus. Koronakriisin takia osa yhdistyksistä ei ole voinut pitää sääntömääräisiä vuosikokouksiaan. Näitä yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tarvittavat asiakirjat hakemustensa liitteiksi vuosikokousten jälkeen.

Kylä- ja kaupunginosayhdistykset ovat voineet hakea myös erityisavustusta niiden omistamien kylätalojen kiinteistöverokustannuksiin kylätaloavustuksena sillä perusteella, että ne edustavat kaikkia alueensa asukkaista tasapuolisesti. Haettava summa on tullut esittää yleisavustuksen lisäksi haettavana kylätaloavustuksena, ja hakijoiden on liitettävä hakemukseen todistus kylätalon vuotuisesta kiinteistöverosta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset ja kylätaloavustukset vuodelle 2021 myönnetään liitteen mukaisesti talousarviokohdasta 190214401 elinvoimapalvelujen avustukset.

Päätös

Asia palautettiin valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustusten myöntöesityksessä vuonna 2021 on noudatettu niiden myöntämisen periaatteita. Vuolijoen aluelautakunta päättää oman talousarvionsa puitteissa avustusten myöntämisestä sen toimialueen yhdistyksille.

Avustuksen myöntämisesityksessä on otettu huomioon mm. yhdistysten perustoiminta ja hanketoiminta sekä yhdistysten palvelutoiminnan laajuus. Koronakriisin takia osa yhdistyksistä ei ole voinut pitää sääntömääräisiä vuosikokouksiaan. Näitä yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tarvittavat asiakirjat hakemustensa liitteiksi vuosikokousten jälkeen.

Kylä- ja kaupunginosayhdistykset ovat voineet hakea myös erityisavustusta niiden omistamien kylätalojen kiinteistöverokustannuksiin kylätaloavustuksena sillä perusteella, että ne edustavat kaikkia alueensa asukkaista tasapuolisesti. Haettava summa on tullut esittää yleisavustuksen lisäksi haettavana kylätaloavustuksena, ja hakijoiden on liitettävä hakemukseen todistus kylätalon vuotuisesta kiinteistöverosta.

Suoritetun tarkistuksen jälkeen jokaiselta kylätaloavustusta hakeneelta yhdistykseltä on saapunut todistus kiinteistöverosta. Yhdistyksiä on ohjeistettu ottamaan yhteyttä verottajaan huojennetun kiinteistöverotuksen ratkaisun käynnistämistä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset ja kylätaloavustukset vuodelle 2021 myönnetään liitteen mukaisesti talousarviokohdasta 190214401 elinvoimapalvelujen avustukset.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakijat 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.