Kaupunginhallitus, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Kuntalaisaloite: Pöllyvaaran näköalatornin uudelleen rakentamiseksi

KAJDno-2021-344

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Perustelut

Paavo Enroth on 29.3.2021 osoittanut Kajaanin liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostolle kuntalaisaloitteen Pöllyvaaran näköalatornin uudelleen rakentamisesta. Pöllyvaaraan valmistui ensimmäinen näkötorni vuonna 1887 ja se jouduttiin huonokuntoisena purkamaan vuonna 1913. Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema uusi näkötorni valmistui vuonna 1914 ja se purettiin huonokuntoisena vuonna 1949.

Paavo Enroth esittää aloitteessaan, että kaupunki rakentaisi Pöllyvaaran näkötornin uudelleen käyttäen nykyaikaista rakennustekniikkaa. Perusteluna rakentamiselle on, että se täydentäisi kaupungin historiallisia muistomerkkejä ja sillä olisi merkittävä vaikutus matkailuun. Näkötornin kustannuksiksi Enroth arvioi 100 000 – 200 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Neuvosto keskustelee näkötornin merkittävyydestä sekä rakentamisperusteluiden riittävyydestä. Jos neuvosto katsoo näkötornin tarpeelliseksi, se lähettää asian päätettäväksi kaupunginhallitukseen.

Päätös

Neuvosto päätti lähettää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungille talouden tasapainottamisohjelman, joka edellyttää sekä käyttökustannusten että investointien tiukkaa harkintaa monille vuosille eteenpäin. Kaupungin tulee keskittyä vain sellaisiin toimintoihin, jotka edistävät kaupungin elinvoimaisuutta ja taloudellista kantokykyä parhaiten. Vaikkakin näköalatornin rakentaminen olisi kiistatta kulttuurihistoriallinen teko ja sillä olisi positiivinen vaikutus alueen matkailuun, ei sen voida arvioida tuovan niin huomattavaa matkailun lisääntymistä, että hankkeen toteuttaminen olisi perusteltua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki aloita valmistelua näköalatornin rakentamiseksi. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §