Kaupunginhallitus, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kajaanin palveluliikenne Pikku-Peten hankinta 1.1.2022 alkaen

KAJDno-2021-708

Valmistelija

  • Tiina Rusanen, Henkilöliikennelogistikko, tiina.rusanen@kajaani.fi
  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Palveluliikenne Pikku-Pete on osa Kajaanin joukkoliikennettä ja tarjoaa joukkoliikennepalvelua kaikille joukkoliikenteen käyttäjille normaali joukkoliikenteen taksoilla. Muusta joukkoliikenteestä poiketen bussi voi pysähtyä varsinaisten pysäkkialueiden ulkopuolella tai poimia matkustajan kyytiin vaikkapa kerrostalon piha-alueelta. Pikku-Pete liikennöi vakioreitin mukaan maanantaista perjantaihin klo 9-15 välillä.Palvelubussi voi tehdä varsinaiselta ajoreitiltä pieniä poikkeamia ja viedä asiakkaan vaikkapa esimerkiksi markettien pihaan tai pankin oven eteen. Kuljettaja avustaa tarvittaessa kyytiin nousussa ja kyydistä poistamisessa. Pikku-Petessä käy maksuvälineenä Waltti-kortti, käteinen tai pankkikortti. Myös Soten kuljetuspalvelujen myöntämällä matkakortilla on voinut matkan maksaa. Kajaanin kaupunki ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun Sote) ovat yhdessä hankkineet liikenteen.

Liikenteen hankintakustannus on ollut vuodessa n. 60 000€ (alv. 0%), josta Kainuun soten maksuosuus on ollut 50 % ja Kajaanin kaupungin maksuosuus 50 %. Liikenteestä saadut lipputulot ovat jääneet liikennöitsijälle. Palveluliikenteen nykyinen liikennöintisopimus on päättymässä 31.12.2021. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on 2.6.2021 pidetyssä yhtymähallituksen kokouksessa päättänyt, ettei se enää 1.1.2022 alkaen tue palveluliikenteen hankintaan. Kainuun Soten yhtymähallituksen pöytäkirjassa (oheisliitteenä) todetaan, että palveluliikenne ei ole Kainuun Soten lakisääteistä ydintoimintaa ja sen tukeminen ei valitsevassa taloustilanteessa ole tarkoituksenmukaista. Kainuun Sote on todennyt myös, että palveluliikenne Pikku-Peteä käyttävät sellaiset henkilöt, jotka kykenevät itse liikkumaan. Kainuun Sotella ei ole tietoa siitä, ovatko Pikku-Peten käyttäjät myös Kainuun Soten asiakkaita. Mikäli liikennöinti lopetettaisiin kokonaan, sen palvelujen käyttäjät voisivat hakea Kainuun Soten sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea tietyin ehdoin.

Vuonna 2020 palveluliikenteessä tehtiin 5.593 matkaa, joista eläkeläisen arvo- tai kausilipuilla tehtyjen matkojen määrä oli 4.451 matkaa. Arvolipulla tehdyn matkan hinta eläkeläiselle (yli 65-vuotias) 1,70€/matka.
 

Matkustajamäärät 2017-2020

Vuosi 2017 matkaa 5.112

Vuosi 2018 matkaa 6.342

Vuosi 2019 matkaa 6.385

Vuosi 2020 matkaa 5.593
 

Todetaan, että joukkoliikenteen järjestäminen ei kuulu kunnan lakisääteisiin tehtäviin ja kunta voi hankkia sitä haluamassaan laajuudessa. Kajaanin taajama-alueella liikennöidään joukkoliikennettä matalalattiakalustolla, johon pääsee myös esimerkiksi rollaattorilla tai lastenvaunujen kanssa.

Kajaanin kaupunkiliikenne (linja 1-7) ja palveluliikenne ovat liikennöineet samoilla asuinalueilla, mutta palveluliikenne on voinut tehdä pieni poikkeamia aikataulutetulta reitiltä asiakkaan pyynnöstä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki ei järjestä ja kilpailuta palveluliikennettä 1.1.2022 alkaen. 

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun. Palveluliikenteen kustannukset eivät saa nousta merkittävästi. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.