Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Veteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2017 - 2019

KAJDno-2017-730

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on nimennyt vuosien ajan veteraaniasiainneuvottelukunnan. Neuvottelukunta on veteraanijärjestöjen ja kaupungin välinen neuvotteluelin. Neuvottelukunnan jäseninä ovat veteraanijärjestöjen edustajat, Kainuun Soten  terveydenhuollossa veteraaniasioita hoitavan työntekijätahon edustaja ja kaupungin edustajat. Kaupungin veteraaniasiamiehenä on toiminut henkilöstöpäällikkö oman toimensa ohella.

Neuvottelukunta on asetettu aina kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Kaupunginhallitus asettaa nykyisin viisi eri neuvostoa tms; päihdetyöryhmä, romanityöryhmä, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja veteraaniasiain neuvottelukunta. Näistä vammaisneuvoston ja veteraaniasiain neuvottelukunnan toimikausi on ollut kaksi vuotta, muiden neljä vuotta. Vammaisneuvosto on esittänyt toiveen, että toiminnan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi sen toimikautta pidennettäisiin neljävuotiseksi. Samalla myös veteraaniasiain neuvottelukunnan toimikausi voitaisiin pidentää neljävuotiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- asettaa veteraaniasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 2017 - 2021

 - nimeää siihen veteraaniasiamies Pekka Sivosen

- nimeää kaupunginhallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä

- pyytää veteraanijärjestöjä (Kajaanin Rintamaveteraanit ry, Kajaanin Sotaveteraanit ry, Kajaanin Reserviläiset ry, Sotainvalidien Veljesliiton Kajaanin Osasto ry ja Kajaanin Reserviupseerikerho ry)   nimeämään edustajansa     ja varaedustajat

- pyytää Kainuun Sotea nimeämään neuvottelukuntaan terveydenhuollon edustajan, joka toimii samalla neuvottelukunnan sihteerinä

Neuvottelukunnan kokoonpano ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset on tuotava kaupunginhallituksen tietoon. Neuvottelukunnan on toimitettava kaupunginhallitukselle vuosittain toimintakertomus.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2021 toimikautensa aloittava kaupunginhallitus asettaa uuden neuvoston.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin Toivo Sistonen ja varalle Hannu Juntunen.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin Sotaveteraanit ry nimeää edustajakseen Veli Jääskeläisen, Kajaanin Reserviupseerikerho ry Martti Minkkisen, Kajaanin Rintamaveteraanit ry Reijo Malisen, Kajaanin Reserviläiset ry Seppo Tuhkasen ja Sotainvalidien Veljesliiton Kajaanin osasto ry Juha Huttusen.

Kainuun soten on tehnyt 17.11.17 päätöksen, jossa se ei nimeä pysyvää terveydenhuollon edustajaa veteraaniasiain neuvottelukuntaan, vaan tarjoaa kuntien erilaisiin neuvottelukuntiin asiantuntijajäsenen tarvittaessa kulloisenkin asian kohdalla.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.