Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

KAJDno-2017-590

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisliitteenä olevaan, 1.1.2015 voimaan tulleeseen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseen lisättäväksi 

- 14 a § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille

Kuntayhtymä raportoi taloudestaan ja toiminnastaan jäsenkunnille kolme kertaa vuodessa neljän (4) kuukauden välein.

Muutos tulee voimaan 1.6.2017.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Uuden kuntalain kuntayhtymää koskevat säännökset ovat tulleet voimaan 1.5.2016. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on aiempien säännösten lisäksi sovittava

- menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta

- talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

Kuntalain siirtymäsäännösten mukaan kuntien yhteistoimintaa koskevaa lukua aletaan soveltaa 1.6.2017 alkaen. Lain 52 §:n tarkoittamat kuntien yhteistoimintasopimukset on saatettava vastaamaan uuden kuntalain 8 luvun säännöksiä viimeistään 1.6.2017. Kuntayhtymän perussopimus on siirtymäsäännöksessä tarkoitettu kuntien yhteistoimintasopimus.  

Kainuun Soten perussopimusta muutettiin 1.1.2015 alkaen siten, että kuntayhtymän taseeseen ei voi kertyä ali- tai ylijäämää. Voimassaolevan perussopimuksen 16 § 11 mom.: ”Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi. Tasaukset suoritetaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.” Ao. säännöksen johdosta perussopimuksessa ei ole tarpeen säännellä alijäämän  kattamismenettelystä.

Em. lainkohdan vaatima lisäys lisätään 1.1.2015 alkaen voimaan tulleeseen, päivitettyyn perussopimukseen a) pykälänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisliitteenä olevaan, 1.1.2015 voimaan tulleeseen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseen lisättäväksi 

- 14 a § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille

Kuntayhtymä raportoi taloudestaan ja toiminnastaan jäsenkunnille kolme kertaa vuodessa neljän (4) kuukauden välein.

Muutos tulee voimaan 1.6.2017.  

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun  sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus  on käsitellyt 24.5.2017 § 147 Kainuun soten perussopimuksen muuttamista. Hallituksen päätöksen mukaan 1.1.2015 voimaan tulleeseen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseen on esitetty lisättäväksi

-  14 a § talous ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille sekä

- 56 §:n 1 momentin 2 kohta mahdollinen järjestämisvastuun siirtyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 1.1.2015 voimaan tulleeseen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseen lisättäväksi 56 §:n 1 momentin kohta 2, mahdollinen järjestämisvastuun siirtyminen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §