Kaupunginhallitus, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Talousarvion investointiosan 2016 muutokset

KAJDno-2017-454

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2018 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.12.2015 § 63.

Talousarvion investointiosan mukaisesti sitovuustaso on toimielintaso. Talonrakennuksen, peruskorjausten ja uudisrakentamisen sitovuustaso on hankekohtainen yli 1.000.000,00 euron hankkeissa.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 21 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Talousarvion mukaan rakennusinvestoinneissa Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalolle oli arvioitu 12.900.00,00 € kustannuksia ja 1.200.000,00 € avustusta.

Talousarvion mukaan Keskushallinnon Kajaste - hankkeelle oli arvioitu 1.000.000,00 € investointikustannuksia. Kajaanin kaupunginhallitus siirsi kokouksessaan 13.9.2016 KH § 144 kaupunginhallituksen irtaimen omaisuuden investointimäärärahaa 450.000,00 € Kajaste-hankkeelle. Kajaste -hankkeesta on aiheutunut lisäksi kaupunginhallituksen käyttötalouteen 212.833,33 € kustannuksia.

Kajaste-hankkeen investointiosan ylitys johtuu suurelta osin siitä, että hankkeen laajuutta ei osattu hahmottaa oikein päätöksentekohetkellä ja talousarvion 2016 valmistelussa. Alkuperäisessä suunnitelmassa ja talousarviota hyväksyttäessä tarkoituksena oli valmistella vuonna 2016 muiden tietojärjestelmäosioiden käyttöönotto vuoden 2017 alkuun pl. ERP-henkilöstöhallinto (kustannusarvio 340.000 €), jonka valmistelu oli allokoitu vuodelle 2017. Hankkeen edetessä tämäkin osio päätettiin toteuttaa yhtä aikaa muun kokonaisuuden kanssa ja tätä koskeva talousarviomuutos tehtiin kaupunginhallituksessa 13.9.2016. Hankkeen hinta perustuu projektitoimitussopimukseen ja sen perusteella tehtyjen työtuntien mukaiseen laskutukseen. Päätöksentekoaineistossa hankkeen laajuudeksi arvioitiin noin 1,2 milj. € ja lisäksi liittymäkustannukset, joita ei erikseen arvioitu. Toteutuneiden työtuntien määrä poikkeaa huomattavasti sopimuksentekohetkellä arvioidusta määrästä ja suurin osa ylityksestä aiheutuu tästä. Arviosta puuttuneiden liittymätöiden kustannukset muodostuivat suuriksi, noin 300.000 €. Hankkeen aikana järjestelmän kehittämiseksi tilattiin muutostöitä yhdessä muiden käyttäjäkuntien kanssa noin 170.000 €:n arvosta. 

Käyttötalouteen on kirjattu pienempiä, myös arviosta puuttuneita eriä mm. Kainuun Soten järjestelmistä siirrettyjen vanhojen tietojen poiminnat ja Master data -tietojen rikastus (noin 150.000 €) ja Soten henkilöstö-, talous- ja tietohallintohenkilöstön työpanos (noin 40.000 €) ja koulutus-, tarjoilu- yms. kustannuksia (noin 30.000 €),  

Hankkeen loppuraportin valmistelu ja neuvottelut lopullisista kustannuksista ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 € ja vastaavasti Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään 13.000,00 €.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste -hankkeen investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.

Päätös

Keskustelun aikana Markku Oikarinen esitti, että talousarvion 2016 investointiosan muutosta Kajaste-hankkeen investointimäärärahan korottamisesta 1.194.129,60 € ei hyväksytä, koska talousarviovuoden aikana ei tehty lisätalousarviopyyntöä ja asia pitää selvittää kustannusten osalta perusteellisesti ja tuoda tilinpäätöskokoukseen.

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Markku Oikarinen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, liite

 

Valmistelija

Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 € ja vastaavasti Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään 13.000,00 €.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste -hankkeen investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti, että investointikohteet käsitellään erikseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi käsittelyjärjestyksen yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että vuoden 2016 Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 € ja vastaavasti Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään 13.000,00 €.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti Kari Saukkosen kannattamana, että Kajaste -hankkeen investointimäärärahan korotus 1.194.129,60 €:oon palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Raimo Piirainen esitti Markku Oikarisen kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: puheenjohtajan ehdotus JAA, Raimo Piiraisen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: 42 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, että Kajaste -hankkeen investointimäärärahan korotus 1.194.129,60 €:oon tuodaan valtuuston 8.5.2017 kokoukseen.

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 11.4.2017 päättänyt teetättää Kajaste-hankkeesta erityistilintarkastuksen. Tarkastusraportti tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste-hankkeen investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §