Kaupunginhallitus, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Matkakeskuksen hankesuunnittelu ja asemakaava

KAJDno-2017-168

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaaniin valmistui 10.6.2003 Kajaanin matkakeskuksen tarveselvitys ja alustava yleissuunnitelma, jossa matkakeskuksen toteuttamiselle oli kaksi vaihtoehtoista toteutusta:

Ve 1 nykyisten asemien eli linja-autoaseman ja rautatieaseman fyysisten ympäristöjen ja toimintojen kehittäminen, ja Ve 2 yhdistetty matkakeskus rautatieaseman alueella. Kaupunginhallitus päätti (KH § 244, 10.11.2003), että matkakeskuksen suunnittelua jatketaan yhdistetyn matkakeskuksen vaihtoehdon pohjalta ja käynnistetään hankesuunnittelu. 

Ympäristötekninen toimiala käynnisti matkakeskuksen hankesuunnittelu vuoden 2014 lopussa. Hankesuunnitteluun ohjausryhmään osallistuivat Kajaanin kaupungin edustajien lisäksi edustajat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta, VR-Yhtymältä, Matkahuollosta, Linja-autoliitolta, Kajaanin aluetaksista, Kainuun Museolta, Kainuun liitosta ja Osuuskauppa maakunnalta. Neuvotteluja käytiin koko kokoonpanolla sekä pienemmissä ryhmissä. Kaupunki vastasi suunnittelutyön etenemisestä ja neuvotteluiden järjestämisestä. Suunnittelussa oli mukana konsultti. Hankesuunnittelussa valmistui suunnitelma alueen liikenteen, paikoituksen ja linja-autoliikenteen laiturialueiden järjestämiseksi.

Asemanseudun liikennejärjestelysuunnitelma liitteenä

Alueen kadut eli Asemakatu, Joukonkadun ja Vienankadun jatkeet sekä uusi katuyhteys Joukonkadun ja Vienankadun välille rakennetaan tai peruskorjataan. Linja-autoliikennettä varten rakennetaan jättö- ja lähtölaiturit. Lähtölaiturit katetaan puurakenteisella katoksella odottavien matkustajien suojaamiseksi sateelta ja tuiskulta. Katoksesta on laadittu alustava luonnossuunnitelma. Linja-autojen lyhytaikainen pysäköinti järjestetään Vienankadun ja uuden katuyhteyden varteen kadun suuntaisena pysäköintinä. Henkilöautojen pysäköintialueet sijaitsevat sirpalesuojan ja Vienankadun välissä sekä radan varressa Joukonkadun suuntaisesti. Taksien odotustolppa tulee rautatieasemarakennuksen eteen. Esteetön ja turvallinen kulkuyhteys 2. raiteelle jää tässä vaiheessa ratkaisematta, koska Liikennevirasto ei ole pyynnöistä huolimatta ottanut asiaan kantaa. Tilankäytön puolesta ali-/ylikulku asemalaiturilta 2. raiteelle voidaan jatkossa sijoittaa asemarakennuksen länsipuolelle. Matkustajia palvelevan informaatiojärjestelmän suunnittelua jatketaan yhteistyössä liikenteestä vastaavien tahojen kanssa.

Kaupunki vastaa yleisten liikennealueiden (kadut, linja-autoliikenteen laiturirakenteet ja linja-autojen pysäköinti) rakentamisesta sekä osaltaan henkilöautojen pysäköintipaikkojen rakentamisesta. Liikenneviraston ja VR Yhtymä Oy:n kanssa jatketaan edelleen neuvotteluja siitä, mikä niiden rooli on henkilöautojen pysäköintipaikkojen toteutuksessa. Neuvoteltavat sopimukset tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn kaavoitusvaiheessa.

Rakentamiskustannuksiksi on suunnittelun tässä vaiheessa arvioitu 1,3 M€ katujen, pysäkkirakenteiden ja paikoitusalueiden osalta, ja 0,5 M€ laiturikatoksen osalta.

Matkahuolto Oy on käydyissä neuvotteluissa ilmoittanut, ettei se ole tulossa toimintoineen matkakeskukseen. Matkustajien odotustilojen sijoittumisesta nykyisen rautatieasemarakennuksen tiloihin neuvotellaan VR yhtymä Oy:n kanssa aiesopimusta. Tarkoituksena on, että kaupunki ja VR Henkilöliikenne Oy vuokraavat odotus- ja wc –tilat yleiseen matkustajakäyttöön kiinteistön omistavalta VR Yhtymä Oy:ltä. Alueelle ei ole hankesuunnittelussa suunniteltu matkakeskukseen liittyviä rakennuksia linja-autolaiturit kattavaa katosrakennetta lukuun ottamatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää toteuttaa matkakeskuksen asemanseudulle sekä käynnistää alueen asemakaavoituksen laaditun liikennesuunnitelman pohjalta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §