Kaupunginhallitus, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kajaanin kehittämisrahan myöntämisen kriteerit

KAJDno-2017-647

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kansliapäällikkö, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kehittämisraha on Kajaanin kaupungin talousarvioon 2017 ja taloussuunnitelmaan 2018 - 19 sisällytetty määräraha. Talousarviossa 2017 määräraha on päätetty seuraavasti: Kajaanilaisen yritystoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevaan sekä Kajaaniin uusia työmahdollisuuksia luovaan toimintaan ja hankkeisiin haettavaksi varataan kaupunginhallituksen käyttöön 100 000 euron suuruinen etukäteen suuntaamaton määräraha, joka kohdennetaan erikseen tehtävillä päätöksillä.

Kehittämisrahasta myönnettiin ensimmäinen toiminta-avustus kaupunginhallituksen kokouksessa 21.2.2017 kajaanilaiselle Herman IT Oy:lle. Päätöksenteon yhteydessä todettiin perustelluksi tarkentaa määrärahan myöntämisen perusteita. Liitteenä olevat myöntämismenettelyn ja kriteerien luonnokseen pyydettiin ja saatiin kommentit Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun Liiton aluekehitysrahoituksen asiantuntijoilta. Kommenttien perusteella luonnokseen on tehty korjauksia.

Kajaanin kehittämisrahan menettelyohjeet ja kriteeri liitteenä

Määrärahasta myönnettävien toiminta-avustustusten hakemismenettely on pyritty pitämään yksinkertaisena ja joustavana. Vapaamuotoisissa hakemuksissa on kuitenkin esitettävä  toiminta-avustuksen kohteena olevan toiminnan tai hankkeen keskeinen sisältö, tavoitteet ja hakijan muu rahoitus toimintaan. Rahoitus on ns. de minimis-tukea, jota koskeva ohjeistus on liitetty mukaan. Rahoitettavan toiminnan ja hankkeiden tulee tukea kaupunkistrategian, kaupungin elinkeino-ohjelman tai kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteiden toteuttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kehittämisrahan menettelyohjeet ja kriteerit.

Päätös

Hyväksyi.

Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdalla klo 14.45 - 15.00.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.