Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Tontin nro 205-16-75-1 (Laaksokatu 1) ostaminen

KAJDno-2018-549

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut maanomistajan kanssa tontin nro 205-16-75-1 (Laaksokatu 1) ostamisesta. Kaupunki on tarjonnut rivitalotontista (käyttötarkoitus AR) 80 500 euroa, joka vastaa n. 80 % kaupungin oman hinnaston mukaisesta rivitalotontin maanhinnasta. Maanomistaja on hyväksynyt kaupungin tarjouksen tontista.

Tontti sijaitsee kaupungin omistamien maiden keskellä valmiin kunnallistekniikan piirissä. Kaupunki omistaa myös samassa korttelissa olevan toisen rivitalotontin. Kaupan toteutuessa tontit voidaan yhdistää ja yhdistetyn tontin käyttötarkoitusta muuttaa poikkeamisluvalla hankekohtaisesti  tai myöhemmin asemakaavan muutoksella vastaamaan alueen liiketonttien kysyntään.

Toimivaltadelegointi: Kajaanin kaupungin vuoden 2018 talousarviokirjan sivun 85 kohdan 7 mukaan yli 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee kaupunginhallitus.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää ostaa tontin nro 205-16-75-1 (Laaksokatu 1) 80 500 euron kauppahinnalla tarjouksessa mainituin ja muuten normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.