Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Talousarviolainan ottaminen

KAJDno-2018-637

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarviossa oikeuttanut kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2018 talousarviolainaa enintään 24,7 miljoonaa euroa.

Rahoituslaitoksilta on pyydetty 7.5.2018 tarjouksia 24 miljoonan euron talousarviolainasta investointien rahoittamista varten seuraavasti:

-  3 kk, 6 kk, ja 12 kk euroboriin sidottu 10 vuoden ja 20 vuoden laina sisältäen marginaalin siten, että marginaali on voimassa vähintään 5 vuotta,

-  kiinteäkorkoinen 10 vuoden ja 20 vuoden laina siten, että korkonoteeraus on laskettu 11.5.2018 klo 14.00,

- lainan nosto kahdessa erässä 7 / 2018 ja 10/ 2018 ja lyhennykset tapahtuvat tasaerissä,

- tarjousten voimassaoloaika on 31.7.2018 saakka.

Lainatarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Danske Bank Oyj, Kainuun Osuuspankki, Kuntarahoitus Oyj, Kuntien Eläkevakuutus, Nordea Pankki Suomi Oyj.

Lainatarjouksen määräaikaan 14.5.2018 klo 12.00  mennessä jättivät:  Kainuun Osuuspankki, Kuntarahoitus Oyj ja Nordea Bank AB.

Kaikki tarjoukset sisälsivät sekä kiinteäkorkoisen että vaihtuvakorkoisen lainatarjouksen. Kainuun Osuuspankin on tarjonnut  korkosuojausta 10 vuoden kiinteän koron vaihtoehtona.

Korkotaso on edelleen historiallisen matala ja euriborkorot ovat vielä lähitulevaisuudessa alhaisella tasolla. Pitkät korot ovat jo kääntyneet nousuun, mikä luo nousupaineita myös euriborkoroille. Mikäli ennusteet korkotason noususta vuoden 2019 loppupuolella pitävät paikkaansa, nostettavan lainan sitominen kiinteään korkoon 10 vuodeksi on edullisin vaihtoehto.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 24 miljoonan euron talousarviolaina otetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun tajouksen mukaisesti kiinteäkorkoisena koko luottoajan. Korkoindikaatio on 0,770 % p.a. Takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja lainasta ei ole muita kuluja.  Luottoa lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. 

Päätös

Hyväksyi.

Teuvo Hatva Kainuun Osuuspankin hallituksen jäsenenä poistui esteellisenä tämän asian esittelyn ja käsittelyn ajaksi. 

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Hannu Juntunen.

Esteellisyys

  • Teuvo Hatva

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.