Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Ohje varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista

KAJDno-2018-570

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan ensisijainen tehtävä on tukea Kajaanin kaupungin toimintaa valtuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Varainhankinnalla tarkoitetaan kaupungin toiminnan rahoittamista vieraan pääoman instrumenteilla. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kunnan toimiala- ja kassavarasijoittamista sekä mahdollista lahjoitusvarojen sijoittamista.

Kuntalain mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa varainhankintaa ja sijoitustoimintaa osana taloudenhoitoa. Kajaanin kaupungin varainhankintaa ohjaa vuosittain laadittava talousarvio, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyy pitkäaikaisten talousarviolainojen muutoksen ja lyhytaikaiselle varainhankinnalle enimmäisrajan. Talousjohtajalle on annettu hallintosäännöllä oikeus päättää lainan ottamisesta valtuustoon tekemien päätösten rajoissa. Hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää myös kaupungin rahavarojen tallettamisesta ja sijoittamisesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §