Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Kajaanin kaupunkistrategia 2019 - 2022

KAJDno-2018-374

Valmistelija

  • Tuula Romppanen, Kehityspäällikkö, tuula.romppanen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline, joka sisältää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Strategian on perustuttava arvioon kunnan nykytilanteesta ja tulevista toimintaympäristön muutoksista. Strategian toteutumista on arvioitava ja seurattava.

Kajaanin kaupungin strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jossa määritellään kaupungin haluttu tulevaisuus ja päämäärät. Sen avulla avulla valtuusto ohjaa Kajaani-konsernin toimintaa.  Strategia toimii johtamisen välineenä, ja sitä toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman vuositavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla ohjelmilla ja hankkeilla. Tärkeimpiä strategisia ohjelmia ovat elinvoimaohjelma, omistajapoliittiset linjaukset, maankäyttöpoliittinen ohjelma ja henkilöstöohjelma. Kajaanin strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation vaan koko kaupungin strategia, jonka toteuttamisessa kaupungin kumppaneita ovat kuntalaiset, yritykset, ja yhteisöt.

Kajaanin strategia on uudistettu kevään 2018 aikana. Valtuutetut, valtuustoryhmät, puheenjohtajisto ja kaupungin johto ovat osallistuneet keskeisesti strategian valmisteluun. Myös henkilöstö ja kuntalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti strategiatyöhön. Nykytilan ja muutosvoimien analyysia ja strategiasuunnittelua on tehty mm. kaikille avoimella verkkokyselyllä, johdon kyselyllä sekä nuorten ja ikäihmisten työpajoissa, kaupungin työyhteisöissä sekä kaupunginhallituksen, konsernin johtoryhmän, laajan johtoryhmän ja kaupungin johtoryhmän työpajoissa. Aluelautakunta ja vammaisneuvosto ovat kertoneet näkemyksensä.  Myös elinvoimaohjelman työpajat, joihin on osallistunut elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajia, ovat tuottaneet aineistoa strategiaan.

Osa strategian toteutumista mittaavista mittareista on luotava tai hankittava. Näiden mittareiden lähtötasot ovat selvillä ensimmäisen mittauksen jälkeen ja tavoitetasot voidaan asettaa vasta sitten. Mittarit luodaan ja ensimmäiset mittaukset tehdään tämän vuoden aikana. Tämän vuoksi strategian mitattavat tavoitteet on tarkoituksenmukaisinta hyväksyä talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 käsittelyn yhteydessä.

Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä. Tarvittaessa strategia päivitetään strategiakauden aikana. Strategian ulkoasua muotoillaan vielä strategian viestinnässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Kajaanin kaupunkistrategian 2019 - 2022. Strategiamittareiden tavoitteet hyväksytään talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyi.

Kehityspäällikkö Tuula Romppanen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §