Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

KAJDno-2018-407

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto linjaa kaupungin omistajapolitiikan. Linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikalla määritellään, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee omistuksen tarkoituksen ja tavoitteen. Konserniyhtiöllä tulee olla aina jokin kaupungin toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja yhtiön tulee toteuttaa kaupungin kokonaisedun mukaisesti tulokseksellisesti omistajan sille asettamia tavoitteita. Valtuuston hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset sekä konseniohjaus ja omistajaohjauksen periaatteet ohjaavat omistajan tahdonmuodostusta. Käytännön omistajaohjausta toteuttavat kaupunginhallitus ja konsernijohto.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on määritelty edellisen kerran vuonna 2007. Uusi kuntalaki korostaa aiempaa vahvemmin myös omistuksen strategista ohjausta.Toimintaympäristössä ja kaupungin omistuksissa on tapahtunut suuriakin muutoksia viime vuosina. Muutosten takia omistajapoliittisten linjausten uudistaminen on välttämätöntä.

Omistajapoliittista linjauksista on valmisteluvaiheessa pyydetty valtuustoryhmien kannanotot. Linjauksia on työstetty kaupungin johtoryhmässä, konsernin johtoryhmässä (mukana myös liikelaitosten ja tytäryhtiöiden edustus), kaupunginhallituksen seminaarissa ja kaupunginvaltuuston ryhmäpuheenjohtajiston tapaamisissa.

Linjausten  lähtökohtana ovat kaupungin kehittämistavoitteet ja näkemys tulevien vuosien palvelutarpeista. Omaisuus jaotellaan strategisiin, kaupungin kehitystä edistäviin, palvelutuotannon edellytyksiä turvaaviin ja liiketaloudellisiin, taloudellista tuottoa tuottaviin omistuksiin. Omistajapolitiikan toteuttamisen ja omistajaohjauksen vastuut määritellään omistajapolitiikassa, konserniohjeessa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa.

Tämän vuoden aikana kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat omistajapoliittisia linjauksia täydentävät Maankäyttöpoliittinen ohjelma ja Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet ja ohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyy syksyllä omistajapoliittisen ohjeman, jossa aikataulutetaan ja vastuutetaan omistajapoliittisten linjausten toimeenpano.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan seuraavin muutoksin:

Sivu 21: Omaisuuden merkitys kaupungin palvelutuotannolle muutettuna: Teatteri tukee Kajaanin ja alueen vetovoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Mahdollistaa kaupungille vapaaehtoisen teatteritoiminnan järjestämisen.

Kajaanin kaupunginteatterin omistajapoliittinen linjaus kohta 2 muutettuna: Teatterin toimitilaselvityksen perusteella tarkennetaan, millaisen toimitilainvestoinnin kaupungin taloudellinen kantokyky kestää ja mikä on teatterin toiminnan laajuus tulevaisuudessa. Alueteatteri säilytetään.

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

Kehityspäällikkö Tuula Romppanen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §