Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Yrittäjyyden yhteiskäyttötilan sopimukset

KAJDno-2019-356

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunkistrategiassa eräänä tavoitteena on Kajaanin veto- ja pitovoiman parantaminen nuorten aikuisten parissa. Yhtenä sen toteuttamistoimenpiteenä kaupunki käynnisti 2019 Kajaanin Nuorkauppakamari ry:n kanssa yhteistyöhankkeen, jonka yksi toimenpide oli kaupunkikeskustan avoin yhteistila, jossa nuoret yrittäjät voisivat kokeillla lyhytaikaista pop up -liiketoimintaa. Tila toimisi myös paikkana, jossa aloittavat start up-yrittäjät sekä yksinyrittäjät voisivat työskennellä ja tavata toisiaan ja verkostoitua. Tilan keskeinen teema olisi nuorten yrittäjyyden tukeminen eri tavoin.Tila on videofirma Makuunin käytössä aiemmin ollut noin 200 m² suuruinen toimitila. Kaupunki teki tilasta vuokrasopimuksen aluksi määräaikaisena ja sitten vuoden 2020 alusta toistaiseksi voimassa olevana.

Tilassa on ollut syksyllä 2019 ja joulukaudella 2019–2020 jonkin verran tarkoitukseen soveltuvaa pop up -myyntiä. Koronan vaikutuksesta se keskeytyi kunnes joulukaudella 2020–2021 tilassa oli pop up -myyntiä. Toimitilan käytännön päivittäinen operointi eri tarkoituksiin olisi vaatinut myös henkilöresurssia, jota kaupungilla ei ollut mahdollisuus osoittaa. Tätä pyrittiin hoitamaan ulkopuolisen toimijan toimesta, mutta se osoittautui liian haasteelliseksi.

Tilan jatkokäytöstä on keskusteltu keväästä 2020 alkaen eri toimijoiden kanssa ja syksystä 2020 alkaen tiiviimmin. Nuorkauppakamari on myös tehnyt siihen liittyvää selvitystyötä. Keskusteluissa ja neuvotteluissa on päädytty siihen, että tilasta tehdään aiempaa selkeämmin yrittäjyyden ja työn yhteiskäyttötila yritystoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen sekä työn ja työllisyyden edistämisen parissa toimiville tahoille.

Uuden käyttötarkoituksen mahdollistaa Kainuun Yrittäjät ry:n toimiston siirtyminen tilaan kaupungin alivuoralaiseksi. Tällöin tila on avoin arkisin yrittäjäjärjestön tai kaupungin henkilöstön ollessa paikalla. Tilaan tehdään myös uusi kulunhallinta, joka mahdollistaa tilojen käytön muina aikoina. Kaupungin osalta tilaa on tarkoitus käyttää yrityspalvelujen tarkoituksiin sekä kiinteämmin työllisyyden kuntakokeilun nuorten palvelujen käyttötarkoituksiin matalan kynnyksen paikkana. Nuorten työllisyyspalveluja täydentäisi, mikäli perusteilla olevan nuorten yrittäjyyden keskus voisi myös sijoittua tilaan. 

Tilat ovat myös muiden käyttötarkoitukseen sopivien tahojen käytössä. Lyhytaikaisesta käytöstä, esimerkiksi yrittäjyyteen ja työhön liittyvistä tapahtumista ei pääsääntöisesti peritä maksuja. Kainuun Yrittäjät ry:llä on oikeus käyttää koko tilaa omiin tilaisuuksiinsa ja tapahtumiinsa. Tilaa voidaan tarjota kajaanilaisten yrittäjien, erityisesti nuorten ja aloittavien yrittäjien lyhytaikaiseen toimistotyökäyttöön arkipäivisin tilan aukioloaikoina. Lisäksi tilaa voidaan tarjota etätyökäyttöön sekä kajaanilaisille että ulkopaikkakuntalaisille Kajaanissa etätyötä tekeville henkilöille arkipäivisin.

Yhteiskäyttötilan nykyinen kuukausivuokra on 2.000 euroa. Tilassa tarvittavien muutostöiden jälkeen 1.5. alkaen tilan vuokra tulisi olemaan 2.250 euroa/kk. Vuokranantaja maksaa puolet noin 18.500 euron muutostöiden kustannuksista. Vuokrasopimus vuokranantajan kanssa olisi määräaikainen kolme vuotta 1.5.2021–30.4.2024, jona aikana vuokra ei nostettaisi.  

Kainuun Yrittäjät ry:n kanssa tehtäisiin yhteiskäyttötilan yhteistoiminta- ja vuokrasopimus. Yhdistyksellä olisi tilassa 1–4 työpistettä, jotka voivat olla muussa käytössä mikäli yhdistyksellä ei ole niille käyttöä. Kainuun Yrittäjillä olisi käyttöoikeus tilan yhteisiin tiloihin ja oikeus käyttää koko tilaa omiin tilaisuuksiinsa. Yrittäjäjärjestön kaupungille maksama vuokra olisi ajalla 1.5.2021–30.6.2022 600 euroa/kk (alv 0 %) ja ajalla 1.7.2022–30.4.2024 400 euroa/kk (alv 0 %)  Mikäli Kainuun Yrittäjät ry:llä on tarvetta useampaan kuin yhteen työpisteeseen 1.8.2022 alkaen vuokra on edelleen 600 euroa kuukaudessa. Työpistetarve riippuu järjestön kulloisesta henkilöstötilanteesta, kuten esim. käynnissä olevista hankkeista. Yrittäjäjärjestön maksama vuokra alentaa kaupungin vuokrakustannuksia nykytilanteesta tasoon 1.650/kk tai tasoon 1.850/kk.

Yritysvaikutusten arviointi: Hanke tukee välillisesti kajaanilaista yritystoimintaa tarjoten yrittäjille toimitilaa yritystoiminnan aloittamiselle ja mahdollistaa yritysten keskinäisen verkostoitumisen ja yhteistyön sekä yhteistyön yritystoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen sekä työn ja työllisyyden edistämisen parissa toimivien tahojen kanssa. Hanke elävöittää osaltaan kaupunkikeskustaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen Kouta Kiinteistöt Oy:n kanssa sekä liitteenä olevan yhteistoiminta- ja vuokrasopimuksen Kainuun Yrittäjät ry:n kanssa. 

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Kouta Kiinteistöt Oy, Kainuun Yrittäjät ry 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.