Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kajaanin yhteismarkkinoinnin suunnitelma 2021

KAJDno-2018-34

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin yhteismarkkinointia toteutetaan Kajaanin yhteismarkkinoinnin yhteistoimintasopimuksen perusteella. Sen osapuolia ovat kaupunki, Oulujärven Jättiläiset ry. ja Kajaanin Kauppiasyhdistys ry. Sopimus on luonteeltaan puitesopimus, jonka perusteella sopijapuolet toteuttavat yhdessä ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Kajaanin yhteismarkkinointia vuosittain erikseen päätettävällä yhteismarkkinoinnin toimintasuunnitelmalla. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma sisälsi messuille osallistumisia, kokousmarkkinointia Visit Oulu –yhteistyössä, printti/radio/videomainontaa, lentokenttämainontaa ja sosiaalisen median markkinointia. Toimintasuunnitelman toimenpiteistä ehdittiin käynnistää vain osa ennen koronarajoituksia. Vasta loppusyksystä päästiin toteuttamaan muutamia lisätoimenpiteitä kuten näkyvyyttä Vuokatin matkailussa talvikaudella.

Vuoden 2021 yhteismarkkinoinnin toimintasuunnitelma ajanjaksolle kevät/kesä 2021 on laadittu yhteistyössä elinvoimapalvelujen viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoiden sekä Kauppiasyhdistyksen kanssa. Yhteismarkkinointiin on varattu konsernihallinnon käyttösuunnitelmassa aiempien vuosien tapaan 60.000, mutta suunnitelma on tehty nyt vain ensimmäisen puolen vuoden ajalle, koska on tarkoitus kevään aikana arvioida yhteismarkkinoinnin toimintatapoja uudelleen kaupungin uuden markkinointipäällikön johdolla. Tavoitteena on suunnitella Kajaani-Oulujärvi yhteismarkkinoinnin visio, pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet, kirkastaa markkinoinnin kohderyhmät ja toimenpiteet sekä asettaa tulosmittarit.

Yhteismarkkinoinnin toimintasuunnitelma ajanjaksolle kevät/kesä 2021:

•Kehittäminen, mm.yhteismarkkinointityöpajat 5000 €

•Messut, tapahtumat ja markkinointitilaisuudet 6600 €

•Kokousmarkkinointi ja yhteistyö VisitOulun kanssa 1250 €

•Perinteinen printtimainonta 5000 €

•Visit Kajaani tuotteet 5000 €

•Digitaalinen markkinointi: kesän markkinointikampanja sekä sisällöntuotanto 3500 €

Yhteensä 26 850 € + tarpeen mukainen digitaalisen materiaalin tuottaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistatekstin mukaisen Kajaanin yhteismarkkinoinnin toimintasuunnitelman ajanjaksolle kevät/kesä 2021.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.