Kaupunginhallitus, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kajaanin kaupungin lausunto Kajaanin Romu Oy:n ympäristölupahakemukseen liittyvään lausuntopyyntöön

KAJDno-2017-826

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi
  • Inkeri Neuvonen, Ympäristönsuojelusuunnittelija, inkeri.neuvonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Romu Oy / Infrasuunnittelu Oy, Antti Haataja on pyytänyt Kajaanin kaupungilta lausuntoa osoitteessa Mustantie 501 (Majasaaren kaatopaikan vieressä) sijaitsevan kierrätyslaitoksen ympäristöluvan muutoshakemukseen liittyen. Yhtiö toimii osoitteessa Kajaanin kaupungilta vuokraamallaan n. 5,5 ha alueella. Yhtiöllä on lisäksi toimintaa vuokra-alueen viereisellä vuokra-alueella, jossa se toimii Kajaanin Teknologiakeskuksen omistamassa teollisuushallissa.  Vuokra-alue on luovutettu maanvuokralain 5. luvun mukaisesti teolliseen toimintaan, rakennusjätteen ja romun vastaanoton murskaus- ja kierrätyspaikaksi. Vuokralainen on sopimuksen mukaan velvollinen vuokra-ajan päättyessä viemään pois vuokralaiselle kuuluvat rakennukset, laitteet ja laitoksen sekä muun omaisuutensa ja siistimään alueen.


Yhtiö on hakenut voimassa olevan ympäristöluvan muutosta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 9.1.2014. Lupahakemuksessa yhtiö on hakenut muutosta toiminnan laajentumiselle sekä uusien vastaanotettavien materiaalien käsittelyyn ja varastointiin.  Aluehallintovirasto on myöntänyt yhtiölle 12.5.2017 sen hakemuksen mukaista toimintaa vastaavan ympäristöluvan. Virasto on kuitenkin hylännyt yhtiön hakemuksen siltä osin kun se koskee kierrätystoiminnassa syntyvän seula-alitteen (fluff) sijoittamista vuokra-alueelle. 


Seula-alite on kierrätyksen mekaanisessa käsittelyprosessissa syntyvää pääosin hienojakoista aineista, josta on otettu talteen kierrätykseen kelpaava materiaali. Se voidaan jakaa raekoon perusteella pölyyn, pieneen roskaan, keskikokoiseen roskaan ja isoon roskaan. Näistä ainoastaan pieni roska voidaan ominaisuuksiensa puolesta sijoittaa tavalliselle kaatopaikalle, joka on perustettu asianmukaisesti tekemällä riittävät kapselirakenteet. Muiden jätteiden liuenneen orgaanisen aineksen osuus on liian korkea jätteen sijoittamiseksi tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Orgaaninen aines aiheuttaa kaatopaikalla hajotessaan metaania, joka on kasvihuonekaasu. Tämän takia orgaanisen aineksen osuus kaatopaikkajätteessä on asetuksella rajattu alle 10 % (TOC < 10 %). Runsaasti orgaanista aineista sisältävät jakeet tulisi toimittaa joko jatkokierrätykseen tai poltettavaksi.


Yhtiö on aiemmassa ympäristölupahakemuksessa esittänyt seula-alitteen sijoittamista vuokra-alueelle rakennettavan käsittely- ja varastokentän rakenteisiin 1,5 – 4 metrin paksuisena kerroksena. Aluehallintovirasto on hylännyt ympäristöluvassa yhtiön seula-alitteen sijoittamista koskevat suunnitelmat sillä perusteella, että seula-alite luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi sen sisältämien korkeiden kuparin, sinkin ja kromin kokonaispitoisuuksien johdosta, eikä yhtiön toimittama täyttösuunnitelma täytä vaarallisen jätteen kapselirakenteelle asetettuja vaatimuksia ja jäte siten voisi aiheuttaa ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Aluehallintovirasto toteaa seula-alitteen osalta hylkäämässään ympäristölupapäätöksessä, että seula-alitteen kokonaismäärä aiempaan hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisessa täyttökerroksessa herättää varteenotettavan epäilyksen jätteen loppusijoittamisesta. Valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) mukaan hyödynnettäessä jätettä sijoittamalla tai levittämällä sitä maahan, on sitä käytettävä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti tarvetta. Aluehallintovirasto toteaa vielä lisäksi, että vähittäin tehdyn rakenteen takia jätemateriaali olisi pitkään alttiina ympäristövaikutuksille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus esittää lausuntonaan Kajaanin Romu Oy:n esittämään Saunakankaan vuokra-alueen (Mustantie 501) ympäristölupahakemukseen liittyvään lausuntopyyntöön seuraavaa:

Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Romu Oy:n välisen vuokrasopimuksen ehdot eivät salli jätteen loppusijoittamista alueelle.

Kaupungille osoitetussa lausuntopyynnössä esitetty alueen pohjarakenne estäisi suorat päästöt maaperään tai pohjaveteen, mutta alueelle muodostuisi uusi pysyvä jätealue, joka vaatii pitkäaikaista päästötarkkailua. Maanomistajana kaupunki kantaa viimekädessä vastuun alueen puhdistamisesta, mikäli toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumista, eikä aiheuttajaa saada asiasta vastuuseen.

Kajaanin kaupunki toteaa, että alueella voidaan varastoida seula-alitetta vain voimassa olevan ympäristöluvan mukaisin ehdoin. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kajaanin Romu Oy / Infrasuunnittelu Oy, Antti Haataja