Kaupunginhallitus, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainan takaus

KAJDno-2017-1383

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Asian tausta

Kajaanin Teknologiakeskus Oy on Kajaanin kaupungin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kasvutarpeiden mukaisia joustavia toimitiloja ja erilaisia palveluita. Toimitilat (35 000 m2) sijaitsevat keskustan tuntumassa sijaitsevan Teknologiapuiston alueella sekä kaupungin keskustassa. Tiloissa toimii tällä hetkellä kaikkiaan noin 100 yritystä.

Kuntalaki 129 §

Uuden kuntalain mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Merkittävänä taloudellisena riskinä voidaan pitää esimerkiksi tilannetta, jossa takausvastuun realistoituminen vaarantaa kunnan koko toiminnan tai vastaa suuruudeltaan muutoin huomattavaa osaa kunnan talousarviosta. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan riittää, että ne kattavat kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Säännös koskee kaikenlaista lainan- ja vakuuksienantoa riippumatta siitä, toimiiko tuen saaja markkinoilla kilpailutilanteessa vai ei. Kuntalain 129 §:n 2 ja 3 momentissa lainan antamista ei ole samalla tavoin rajoitettu kuin takauksen tai muun vakuuden antamista. Perusteluna on se, että lainanotolla on suora vaikutus kunnan talousarvioon, joten sen antamisessa noudatetaan yleensä suurempaa varovaisuutta.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

EU:n valtiontukisäännökset

EU:n valtiontukisäännökset on otettava huomioon kaikissa lainan- ja vakuuksienantoa koskevissa päätöksissä. EU:n valtiontukisäännökset on huomioitava myös myönnettäessä lainoja tai takauksia kuntakonserniin kuuluville yhtiöille. Komissio on selventänyt valtiontukisäännöksiä antamalla tiedonantoja (2008/C/155/02). Tiedonannon kohdan 3.2. mukaan kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:

a) lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa

b) takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika)

c) takaus ei saa kattaa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä ja

d) takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan myös lainanantoon. Tiedoksiannossa on todettu erikseen, että jos jokin edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

Kuntien on riittävän oikeusvarmuuden saavuttamiseksi perusteltua pyrkiä lähtökohtaisesti noudattamaan tiedonannossa määriteltyjä vaatimuksia. Mikäli kunta poikkeaa tiedonannossa määritellyistä vaatimuksista, niin kunnalla on näyttötaakka siitä, että takaukseen ei sisälly kiellettyä valtiontukea.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n takauksen myöntämisperusteet

Teknologiakeskus Oy:n hallitus pyytää Kajaanin kaupungilta takausta yhtiön Kuntarahoitus Oy:ltä saamalle 1.400.000 €:n suuruiselle lainalle, laina-aika 20 v.

Lainasumman yhtiö käyttää Kainuun Prikaatin alueelle Millog Oy:n käyttöön vuokrattavan rakennuksen rakennuttamiseen. Tarkoitusta varten yhtiö on jo aiemmin nostanut lainaa kaupungin takauksella 5 milj. €.

Teknologiakeskus Oy on hankkinut 1.400.000 €:n suuruisen kiinnityksen omistamaansa kiinteistöön (Teppanan hoitotalo) ja sähköisen panttikirjan saajaksi on nimetty Kajaanin kaupunki. Annettu kiinnitys on lainsäädännön edellyttämä riittävä vakuus mahdollisen takausvastuun realisoitumisen varalta.

Koska kaupungilla on hallussaan pantti koko lainasummalle (1.400.000 €) voidaan takaus myöntää koko lainamäärälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä saamalle lainalle. Lainan pääoma on 1.400.000 €, laina-aika 20 vuotta ja korko viiden vuoden kiinteä korko. Korkoindikaatio on laskettu 4.5.2017 0,880 % sisältäen marginaalin.

Takaukselle peritään vuosittain 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan kulloinkin jäljellä olevalle pääomalle.

Päätös

Hyväksyi.

Timo Meriläinen Teknologiakeskus Oy:n hallituksen jäsenenä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

  • Timo Meriläinen kamerilti