Kaupunginhallitus, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Kajaanin yrityspalvelusetelin määrärahan korottaminen 2020

KAJDno-2020-1209

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli kokouksessaan 9.9.2020 Kajaanin yrityspalvelusetelin myöntötilannetta. Seteliin varattu määräraha 50.000 on käytetty loppuun elokuuhun mennessä, ja yritysneuvoja Seppo Räisäsen arvion mukaan setelille on selvästi tarvetta syksyn aikana. Jaosto antoi valmisteluohjeen yrityspalvelusetelin määrärahan korottamisesta syksyn 2020 ajaksi.

Kajaanin kehittämisrahaan on konsernihallinnon käyttösuunnitelmassa 2020 varattu samansuuruinen määräraha 50.000 euroa. Siitä on myönnetty keväällä 20.000 euroa Herman IT Oy:lle konesalikilpailutuksen asiantuntijapalvelujen hankintaan prosessiin, jossa merkittävä eurooppalainen teollinen toimija selvittää sijaintivaihtoehtoja Pohjoismaista suurteholaskennan HPC-konesalin toteuttamiselle.

Yrityspalvelusetelin myöntövaraa ja määrärahaa voidaan korottaa siirtämällä konsernihallinnon käyttösuunnitelman muutoksella Kajaanin kehittämisrahan varauksesta rahoitusta yrityspalvelusetelin määrärahaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus tekee konsernihallinnon käyttösuunnitelmaan 2020 muutoksen, jolla korotetaan yrityspalvelusetelin määrärahaa 20.000 euroa seuraavasti:

Kaupunginhallitus 28.1.2020 § 17 Konsernihallinto -toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2020:

190214487 Kajaanin kehittämisraha -50 000

190214490 Kajaanin yrityspalveluseteli -50 000

Konsernihallinto -toimialan käyttösuunnitelman muutos vuodelle 2020 22.9.2020:

190214487 Kajaanin kehittämisraha -30 000

190214490 Kajaanin yrityspalveluseteli -70 000

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.