Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2021–2025

KAJDno-2021-407

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut


Hallintosäännön 10 §:

"Ympäristöteknisen lautakunnan alaisessa lupajaostossa on viisi (5) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan." 

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja sen alaiseen jaostoon ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § vaalimenettelystä ja tasa-arvolain 4a § tasa-arvovaatimuksen noudattamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- valitsee ympäristöteknisen lautakunnan alaiseen lupajaostoon 5 jä­sen­tä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi  2021–2025 sekä

- määrää varsinaisista jäsenistä yhden jaoston puheenjohtajaksi ja yh­den varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.