Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2021–2025

KAJDno-2021-406

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö 10 §:

" Ympäristöteknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä." 

Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa ole­va henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi­mi­van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai sää­tiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi­mi­eli­men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har­joit­ta­vas­sa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jol­le ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat­kai­su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va­hin­koa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § vaalimenettelystä ja ta­sa-ar­vo­lain 4a § tasa-arvovaatimuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- valitsee ympäristötekniseen lautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2021–2025 sekä

- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.