Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Vuolijoen aluelautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2021–2025

KAJDno-2021-430

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö 10 §:n ja 27 §:n mukaan:

 Vuolijoen aluelautakunnan tehtävä on Kajaanin kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kaupungin Vuolijoen osa-alueen kehittäminen. Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue. 

Aluelautakunnassa on enintään yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten lukumäärä määräytyy aluelautakunnan toimialueen kylien määrän mukaan. Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet toimialueen alueen asukkaiden esityksestä. Aluelautakunnan jäsenten asuinpaikka tulee olla aluelautakunnan toimialueella ja kultakin kylältä valitaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen. Alueen asukkaiden esitys aluelautakunnan jäsenistä tehdään kaupunginhallituksen koolle kutsumassa aluelautakunnan toimialueen kylien yhteisessä kokouksessa siten, että kultakin kylältä esitetään yksi varsinainen jäsen ja hänelle yksi varajäsen.

Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 36 §:n mukaan 

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Vuolijoen aluelautakuntaan 8 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2021–2025 alueen asukkaiden esityksestä. 

 

 

 

Päätös

Hyväksyi.