Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Vuoden 2021 investointisuunnitelman muutos, ympäristötekninen toimiala

KAJDno-2021-458

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi
Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 7.12.2020. Talousarvion sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty kohdassa 4.2 seuraavasti:
- maa- ja vesialueet: nettomenot
- talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot
- talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
- muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
- kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
- irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot

Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.

Vuoden 2021 investointiohjelma tulee kohdentaa uudelleen pääasiassa kohonneiden rakennuskustannusten johdosta siten, että investointien kokonaismäärä (netto) säilyy ennallaan ja joidenkin hankkeiden toteutusaikataulu muuttuu.

Talonrakennusinvestoinnit:

Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Sissilinna, peruskorjaus 600 000 €, peruskorjaussuunnittelu on valmistunut maaliskuussa ja urakat on kilpailutettu huhtikuussa. Hankkeen kustannukset muodostuvat urakkahintojen perusteella tavoitehintaa ja talousarviota suuremmiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt teatteritalon ja Sissilinnan peruskorjaukseen avustusta yhteensä 2 285 000 milj. €, josta vuodelle 2021 voidaan hakea ja jaksottaa 600 000 €. Avustusta ei ole huomioitu talousarviossa ja päätös avustuksesta on saatu helmikuussa 2021.

Keskuskoulun käyttövesijohtojen uusiminen lisämääräraha 160 000 €, rakennustekniset työt nostavat putkitöiden lisäksi kustannuksia. 

Vuolijoen koulun muutostyöt 100 000 €, Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 31.5.2021 § 37 myöntää Vuolijoen koulun muutostöille koulun ja varhaiskasvatuksen yhteiskäyttöön yhteensä 400.000 €:n lisämäärärahan. Rakennuskustannusten viimeaikaisen nopean hinnannousun ja kohonneiden urakkahintojen vuoksi suunnitelmien mukaisiin muutostöihin tarvitaan lisämäärärahaa 100.000 €.  

Kiinteät rakenteet ja laitteet:

Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Raatihuoneentorin valaistus 70 000 €, laatutason nosto alkuperäisestä suunnitelmasta.  Närhipolku, Peiponpolku saneeraus 305 000 €, rakennussuunnitteluvaiheessa laajuus lisääntyi. Lönnrotinkatu - Vt5 risteysalueen korjaus 180 000 € ja Leikkipuistot 35 000 €, toteutuneet kustannukset ylittivät kustannusarvion.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi avustusta kevyen liikenteen väylien kehittämiseen yhteensä 322 400 € tai enintään 50 % toteutuneista, hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnetystä avustuksesta vuodelle 2021 voidaan hakea 120 000 €.

Hankkeiden uudelleen ohjelmointi ja määrärahamuutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä Ympäristötekninen toimiala investointisuunnitelman muutos.

Lisätietoja asiassa antaa:
Talonrakennuskohteet: Markku Haverinen puh. 044 7100 302 etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
Kiinteät rakenteet ja laitteet: Jari Kauppinen puh. 044 7100 034 etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy, määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy määrärahamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.