Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Valtuuston vaalilautakunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2021–2025

KAJDno-2021-507

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 112 §:

"Valtuuston vaalilautakunta

Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toi­mit­ta­mis­ta varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kul­la­kin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yh­den varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei val­tuus­to toisin päätä."

Suhteellisten vaalien toimittamisesta kuntalain 105 § ja ta­sa-ar­vo­vaa­ti­muk­ses­ta tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee keskuudestaan kolme varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston vaa­li­lau­ta­kun­taan toimintavuosiksi 2021–2025 sekä määrää yhden varsinaisista jä­se­nis­tä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si.

Päätös

Hyväksyi.