Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Teerisuon tiekunnan takaushakemus tien perusparannukseen

KAJDno-2021-670

Valmistelija

 • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Teerisuon tiekunta (KTJ OTE 000-2006-K16551) hakee takausta Kajaanin kaupungilta tiekunnan perusparannukseen haettavalle työaikaiselle lainarahoitukselle. Kirjallinen lainalupaus on saatu Kainuun Osuuspankin Sotkamon konttorilta. 

Ely-keskus on tehdyn perusparannussuunnitelman mukaisesti hyväksynyt toteutukseen 97 500 euron kustannusarvion. Ely-keskuksen rahoitusosuus on 50 % toteutuksen kustannuksista. Loppuosalle kustannuksista on Kajaaniin kaupunki avustamassa 75 % kustannuksista. Edellä mainittujen avustusten jälkeen tiekunnan osakkaille jää 12,5 % kustannuksista. Ely-keskus suorittaa avustuserien maksatuksia usessa erässä tiekunnalle toteutuneiden kustannusten perusteella. 

Kajaanin kaupunki käsittelee lisäavustuksen myöntämisen Teerisuon tiekunnalle Ely-keskuksen hyväksyttyä hankkeen loppuraportin ja maksaessaan viimeisen avustuserän.

Hanke toteutetaan loppukesän 2021 aikana.

Teerisuon tiekunta hakee työaikaiseen lainarahoitukseen Kajaanin kaupungin 100 % takausta seuraavasti:

 • Lainan määrä 50 000 euroa (Kainuun Osuuspankki Sotkamon konttori)
 • Laina-aika 28.2.2022 saakka

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti omavelkainen takaus voidaan myöntää pääsääntöisesti vain omistamalleen tytäryhtiölle tai merkittävästi omistetulle osakkuusyhtiölle. Takaus myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Lainat on kilpailutettu asianmukaisesti ja lainanotosta on yhtiön hallituksen päätös.
 • Omavelkainen takaus voidaan myöntää koko lainan määrälle tai osalle lainan määrää.
 • Kaupungin osakkuusyhtiölle takaus voidaan myöntää enintään kaupungin omistusosuutta vastaavalle määrälle. Ehtona on, että omistajat samanaikaisesti osallistuvat yhteisön rahoitukseen omistusosuuttaan vastaavalla osuudella.
 • Kaupunki perii myöntämästään takauksesta takausprovision.
 • Tytäryhtiöiden lainojen kilpailuttamisesta ja mahdollisten takausten valmistelusta voidaan periä kaupunginhallituksen erikseen päättämä järjestelypalkkio.

Lisäksi kaupunki voi myöntää takauksen kuntalain ja valtiontukisäännösten mukaisesti kaupungin alueen kehittämistä tukeviin yleishyödyllisiin yhteiskuntainfrastruktuurihankkeisiin, esimerkiksi laajakaistarakentamiseen.

Takauksia ja lainoja myönnettäessä on huomioitava kuntalain ja valtiontukisäännösten määräykset. Takaus ei saa missään tilanteessa vaarantaa kaupungin kykyä hoitaa lakisääteiset tehtävänsä.  Kajaanin kaupungin takausvastuiden määrä 30,3 milj.€ on suhteessa taseen loppusummaan 537,4 milj. € n. 6 %, joten takauksiin liittyvät vastuut eivät muodosta taloudellisesti merkittävää riskiä Kajaanin kaupungille. Kaupungin taloudellinen riski muodostuu taattavien lainojen pääomista ja koroista. Korkotaso on yleisesti edelleen historiallisen matala, joten lainan korot eivät merkittävästi kasvata takauksiin liittyvää taloudellista vastuuta nykyisillä korkotasoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää takauksen Teerisuon tiekunnan perusparannukseen seuraavasti:

 • Pankkilainan 100 % takaus:
  • Kainuun osuuspankin tarjoamalle lainalle 50 000 € / laina-aika 28.2.2022 saakka
 • Takausprovisio 0,5 % / vuosi kulloisestakin lainapääomasta.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ei esitä kaupunginvaltuustolle takauksen myöntämistä. Takauksen myöntäminen ei ole kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukainen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.