Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2021–2025

KAJDno-2021-405

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 30 § mukaan kunnassa on oltava valtuuston asettama tarkastuslautakunta. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lau­ta­kun­nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val­tuu­tet­tu­ja.

Hallintosääntö 9 §:

"Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Muiden varsinaisten jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja." 

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hal­lin­non ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan  ja talouden  tavoitteet kun­nas­sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on huo­leh­dit­ta­va kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta. Tämän lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;

2. pormestari ja apulaispormestari;

3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por­mes­ta­rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 mo­men­tis­sa tarkoitettu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai  kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää­ti­öön palveluksessa; eikä

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 

- puheenjohtajan, va­ra­pu­heen­joh­ta­jan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä.

Päätös

Hyväksyi.