Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 2021–2025

KAJDno-2021-514

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kiinteistötoimituksen toimittavat toimitusinsinööri ja kaksi kiinteistötoimitusten uskottua miestä. Kiinteistötoimituksia ovat .mm. maa-alueen lohkominen ja halkominen. 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kun­nan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi hen­ki­löä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kajaanin kau­pun­gis­sa on toimikaudeksi 2017–2021 ollut valittuna kahdeksan henkilöä.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Uskotun miehen on oltava Suomen kansalainen, joka asuu kä­rä­jä­oi­keu­den tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa. Hän ei saa olla kon­kurs­sis­sa eikä holhouksen alainen. Uskotun miehen tulee olla teh­tä­vään sopiva eikä alle 25-vuotias tai yli 65-vuotias. Uskotuksi mieheksi ei voi­da valita henkilöä, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai ran­gais­tus­lai­tok­ses­sa tai joka toimii virallisena syyttäjänä, harjoittaa asian­ajoa tai hoitaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa tai tulli- tai po­lii­si­val­von­taa.

Uskottujen miesten tulee edustaa mahdollisimman tasapuolisesti kun­nan väestön ikä-, sukupuoli-, kieli- ja ammattijakaumaa.

Kiinteistönmuodostamisasetuksen mukaan kunnanvaltuuston pu­heen­joh­ta­jan on viipymättä annettava tieto uskottujen miesten vaa­lis­ta kiinteistöinsinöörille ja maan­mit­taus­toi­mis­tol­le.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee kahdeksan edellä mainitut vaatimukset täyt­tä­vää kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Hyväksyi.