Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2021–2025

KAJDno-2021-427

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi­mi­kau­dek­seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä­sen­tä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin ol­ta­va vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jos­sa he tulevat jäsenten sijaan.

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edus­taa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2021 vaa­lit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Kunnallisvaaleissa v. 2021 ehdokkaita asettivat seuraavat ryh­mit­ty­mät:

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto, Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus, Perussuomalaiset, Suomen Kommunistinen  Puolue, Vasemmistoliitto, Liike Nyt ja Suomen Kristillisdemokraatit. 

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- valitsee Kajaanin kaupungin keskusvaalilautakuntaan pu­heen­joh­ta­jan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi ei-hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2021–2025 sekä

- määrää varajäsenten järjestyksen.

Päätös

Hyväksyi.