Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta 2021–2025

KAJDno-2021-515

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lau­ta­mie­het toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lau­ta­mies­ten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väes­tön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Lautamieskokoonpanossa käsitellään tuomioistuimessa laajemmat rikosasiat. Riita-asioiden käsittelyyn eivät lautamiehet osallistu.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kun­nas­sa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toi­min­ta­kel­poi­suut­ta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toi­mi­maan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on al­le 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa ol­la henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai ran­gais­tus­lai­tok­ses­sa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esi­tut­kin­taa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyt­tä­jä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava hen­ki­lö.

Perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaan lautamiesten va­lin­nas­sa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Vaikka valinta kuu­luu kunnanvaltuustoille, lautamiehet eivät ole poliittisella valtakirjalla toi­mi­via luottamushenkilöitä, vaan heidän tulee olla riippumattomia.

Lautamiehelle maksetaan valtion varoista palkkiota, päivärahaa ja kus­tan­nus­ten korvausta. Palkkioiden tarkemmat perusteet ja määrät vah­vis­taa Oikeusministeriö.

Lautamiesten lukumäärä on tarkistettu kesäkuussa 2021. Oi­keus­mi­nis­te­riön päätöksellä Kajaa­nin kaupungista valitaan edelleen 6 lautamiestä.

Lautamiesten lukumäärä on vahvistettu siten, että lautamiehille ker­tyi­si vuosittain sopiva määrä istuntopäiviä, noin 10 päivää vuodessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee Kajaanin käräjäoikeuteen 6 (kuusi) edel­lä mainitut vaatimukset täyttävää lautamiestä toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Hyväksyi.