Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali 2021–2025

KAJDno-2021-512

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe­rus­so­pi­muk­sen 5 §:n mukaan yhtymävaltuuston edustajien lu­ku­mää­rä on 2, 4 tai 15 /kunta jäsenkunnan asukasluvun suuruudesta riip­puen. Ka­jaa­nin kaupungilla on yhtymävaltuustossa 15 edustajaa, Hy­ryn­sal­mel­la, Pal­ta­mol­la ja Ristijärvellä kullakin 2 edustajaa sekä Kuh­mol­la, Sot­ka­mol­la ja Suomussalmella kullakin 4 edustajaa.  Puo­lan­gan kun­nal­la on oikeus nimetä 2 edustajaa, joilla on puhe- ja ää­ni­oi­keus asiois­sa, joissa Puolanka on osajäsen. Yh­ty­mä­val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa kullakin edustajalla on yksi ääni.

Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja va­ra­jä­se­net valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jä­sen­ten ja va­ra­jä­sen­ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja tai va­ra­val­tuu­tet­tu­ja. Yh­ty­mä­val­tuus­ton lopullisen kokoonpanon tulee nou­dat­taa ta­sa-ar­vo­lain määräyksiä sukupuolten välisestä paikkajaosta.

Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei Kuntalain 76 §:n mukaan ole:

1. ao. kuntayhtymän palveluksessa ole­va henkilö,

2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos­ke­via valvontatehtäviä.

Mikäli valmisteilla oleva Sjote-uudistus toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti, päättyy ao. toimielimen toimikausi 1.1.2023 uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee Kainuun so­si­aa­li- ja terveydenhuollon kun­ta­yh­ty­män yhtymävaltuustoon 15 jä­sen­tä ja kullekin jäsenelle hen­ki­lö­koh­tai­sen va­ra­jä­se­nen.

Päätös

Hyväksyi.