Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kainuun liitto -kuntayhtymän yhtymävaltuuston (Kainuun maakuntavaltuuston) jäsenten ja varajäsenten vaali 2021–2025

KAJDno-2021-513

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yh­ty­mä­val­tuus­ton edustajien lu­ku­mää­rä on 2, 4 tai 15 /kunta jä­sen­kun­nan asukasluvun suuruudesta riip­puen. Kajaanin kaupungilla on yh­ty­mä­val­tuus­tos­sa 15 edustajaa, Hy­ryn­sal­mel­la, Paltamolla, Puo­lan­gal­la ja Ristijärvellä kul­la­kin 2 edustajaa sekä Kuhmolla, Sot­ka­mol­la ja Suomussalmella kul­la­kin 4 edustajaa. Yh­ty­mä­val­tuus­ton kokouksissa kullakin edus­ta­jal­la on yksi ääni.

Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja va­ra­jä­se­net valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Pe­rus­so­pi­muk­sen ja kuntalain mukaisesti yhtymävaltuuston jä­sen­ten ja va­ra­jä­sen­ten tulee olla jäsenkuntien varsinaisia valtuutettuja. Yh­ty­mä­ko­kouk­ses­sa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee va­lit­taes­sa vas­ta­ta jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryh­mien kun­ta­vaa­leis­sa saamaa ääniosuutta vaalilain suh­teel­li­suus­pe­ri­aat­teen mukaisesti. Yhtymävaltuuston lopullisen ko­koon­pa­non tulee nou­dat­taa tasa-arvolain määräyksiä sukupuolten välisestä paik­ka­jaos­ta.

Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei ole:

1. ao. kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa ole­va henkilö,

2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos­ke­via valvontatehtäviä.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Kainuun liitto -kunta­yhtymän yhtymävaltuustoon (Kainuun maakuntavaltuustoon) 15 jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyi.