Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen Kainuussa 1.1.2023 alkaen

KAJDno-2021-1116

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun ympäristöterveydenhuollon tehtävät on hoidettu vuodesta 2005 alkaen maakunnallisesti osana Kainuun hallintokokeilua ja myöhemmin Kainuun Soten toimintoja kuntien yhteisesti tekemien päätösten perusteella. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista annetun lain mukaan kunnalla tai yhteistoiminta-alueella on oltava vähintään 10 htv:n resurssi tehtävien hoitamiseen. Ympäristöterveydenhuolto hoitaa terveydensuojelulain, elintarvikelain, eläinlääkintähuoltolain ja tupakkalain mukaiset tehtävät sekä lisäksi joitain tehtäviä mm. eläinsuojelulain ja ympäristönsuojelulain perusteella. Päätehtävät ovat elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakkavalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuollon toimialue on koko Kainuu. Yksikön henkilöstöresurssit ovat noin 31 htv, ja ne jakautuvat lähes tasan eläinlääkinnän ja ympäristöterveydenhuollon muiden tehtävien välillä. Terveystarkastajat toimivat kahdessa tiimissä (terveydensuojelu  /elintarvikevalvonta) ja työalueena on usea kunta tai vaativissa tapauksissa koko maakunta. Valvontaeläinlääkäreitä on yksi ja praktikoiden päivystystyössä on eriytetty pieneläin- ja suureläinpäivystys.

Hyvinvointialueista annetun lain perusteella ympäristöterveydenhuollon tehtävät eivät siirry hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, vaan tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla. Kuntien yksimielisillä päätöksillä, jotka tuli tehdä 31.12.2021 mennessä, tehtävä olisi voitu edelleen sopia hoidettavaksi hyvinvointialueella. Kainuun kuntien valtuustot tekivät asiasta päätökset joulukuussa 2021, osa kunnista ei halunnut siirtää tehtävää hyvinvointialueelle.

Ympäristöterveydenhuollon nykytilasta ja tulevasta järjestämisvaihtoehdosta on teetetty selvitys FCG Oy:llä. Selvityksen perusteella kuntien ja ympäristöterveydenhuollon toimijoiden näkemys on, että tehtävä on järkevintä järjestää vastuukuntamallilla (ns. isäntäkuntamallilla). Vastuukunnalla tulee olla motivaatio vastaanottaa ja kehittää toimintaa sekä sen tulee olla resursseiltaan tarpeeksi vahva kyetäkseen hoitamaan tehtävä ja sen vaatima hallinto. 

Kuntien valtuustojen tulee hyväksyä kuntien yhteistoimintasopimus ja muutokset hallintosääntöihin alkusyksystä, jotta tehtävien siirtyminen kyetään valmistelemaan vuoden vaihteeseen mennessä.    

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että valmistelua jatketaan niin, että Kainuun ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoidetaan jatkossa vastuukuntamallilla (ns. isäntäkuntamalli), jossa isäntäkuntana toimii Sotkamon kunta.

Kuntien valtuustojen tulee hyväksyä asiaa koskeva yhteistoimintasopimus syyskuun 2022 loppuun mennessä.  

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun kunnat 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §