Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Löytösuon tuulivoimapuiston osayleiskaava vireille

KAJDno-2021-1327

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi
Piia Väyrynen, Vs. kaupunginarkkitehti, piia.vayrynen@kajaani.fi

Perustelut

Tuulivoimahankkeen kuvaus

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee Kajaanin länsirajalle sijoittuvalle Löytösuon alueelle tuulivoimapuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman sijoittamisen mahdollistamiseksi. Löytösuon tuulivoimahankkeen suunnittelualue rajautuu lännessä Kajaanin ja Pyhännän väliseen kuntarajaan ja Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaavaan. Alue sijaitsee pohjoisosaltaan Siikalatvan kunnanrajan tuntumassa. Hankealue sijaitsee Vuolijoen taajamasta noin 1,5 km länteen ja Kajaanin taajamasta yli 30 km lounaaseen. Lähin asemakaavoitettu alue on Vuolijoen asemakaava noin 1,5 km etäisyydellä.

Alustavan suunnittelutilanteen mukaan Löytösuon noin 45 km² alueelle voitaisiin sijoittaa noin 30 tuulivoimalaa. Löytösuon tuulivoimahankkeen esiselvitystä on ohjannut vähintään kahden kilometrin asutusetäisyys suunniteltujen voimalasijaintien ja lähimmän vakituisen asutuksen ja vapaa-ajan asutuksen välillä. Tuulivoimalat tulevat olemaan toteuttamisajankohdan teknologian mukaisia. Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Ilmatar Energy Oy on saanut Puolustusvoimilta hyväksyvän lausunnon. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Kainuun maakuntakaava
Hankealue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030). Alustavan suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsee Kainuun maakuntakaava 2020:n ja vaihemaakuntakaava 2030:n osoittama ulkoilureitti ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n osoittamat kaksi turvetuotantoaluetta. Osaksi hankealueen sisäpuolella kaakkoiskulmassa sijaitsee Kainuun maakuntakaava 2020:n osoittama tärkeä pohjavesialue. Suunnittelumääräyksen mukaan pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueista tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa alueen etelä- ja pohjoispuolille on osoitettu luonnonsuojelualueet. Hankealue rajautuu lännessä Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2030:n osoittamaan tuulivoimaloiden alueeseen Piiparinmäki-Kokkosuo. Hankealue rajautuu koillisessa Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n osoittamaan moottorikelkkailureittiin sekä Kainuun maakuntakaava 2020:n ja vaihemaakuntakaava 2030:n osoittamaan pääsähköjohto 400 kV. Hankealueen välittömässä läheisyydessä koillisessa sijaitsee myös Kainuun maakuntakaava 2020:n ja vaihemaakuntakaava 2030:n osoittama pääsähköjohdon yhteystarve 110 kV sekä Vuolijoen taajaman läheisyydessä Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n osoittama pääsähköjohdon yhteystarve 400 kV. 

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n yleinen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa tulee tarkistaa kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muuta arkeologista kulttuuriperintöä koskeva ajantasainen tieto museoviranomaisten ylläpitämistä rekistereistä ja arvioida yhteistyössä museoviranomaisten kanssa mahdollisten aluetta / kohdetta koskevien selvitysten tai tutkimusten tarve.

Kainuun maakuntakaava 2020:n ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n osoittama matkailun vetovoima-alue sijaitsee idässä hankealueen läheisyydessä. Matkailun vetovoimamerkinnällä osoitetaan maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin sisältyvät matkailukeskusten alueet ja niihin liittyvät virkistys-, suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus.

Löytösuon tuulivoimahankkeen kaava-aluetta ei ole esitetty tuulivoimarakentamisen alueena Kainuun voimassa olevassa tuulivoimamaakuntakaava 2030:ssa. Kainuun maakuntavaltuusto on tehnyt 17.6.2019 päätöksen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen käynnistämisestä (10 §). Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035:n luonnoksessa Kajaanin Löytösuon alueelle on osoitettu noin 15 km²  kokoinen tuulivoima-alue (tv-25). 

Maanomistus
Ilmatar Kajaani Oy on solminut maanvuokrasopimuksia suunnitellulla Löytösuon tuulivoima-alueella maanomistajien kanssa. Hankkeen nykyisen maanhallinnan mukaan yli 2/3 suunnitelluista voimaloista on sijoitettavissa sopimuskiinteistöille. Jäljellä olevien kiinteistönomistajien kanssa Ilmatar Kajaani Oy neuvottelee maanvuokrasopimuksista prosessin aikana ja maanomistajilla on mahdollisuus laatia maanvuokraussopimus kaavan hyväksymiskäsittelyyn saakka. Ilmatar vastaa neuvotteluista ja mahdollisten maanvuokrasopimusten laatimisesta maanomistajien kanssa.

Ilmatar Kajaani Oy esittää seuraavaa menettelyä:
-    Ilmatar Kajaani Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti 8000 euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71). Ilmatar Kajaani Oy teettää lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja vastaa tarvittavien suunnitelmien, selvitysten ja vaikutusarviointien kustannuksista.
-    Ilmatar Kajaani Oy ehdottaa, että Löytösuon tuulivoimahankkeen kaavoituskonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy ja vastaavana kaavan laatijana Kalle Oiva (FM maantiede, TkK arkkitehtuuri). 
-    Ilmatar Kajaani Oy esittää kaava-alueen rajaukseksi liitteen 1. mukaista aluerajausta. Kaava-alueen rajaus ja tuulivoimaloiden sijoittelu täsmentyvät myöhemmin laadittavien selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella. Myös tiestön ja sähköaseman sijainnit täsmentyvät suunnittelun aikana.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki hyväksyy Ilmatar Kajaani Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Löytösuon tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se tulee voimaan. 

Ilmatar Kajaani Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) Ilmatar Kajaani Oy:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta. 

Kajaanin kaupunki hyväksyy kaavaa laativaksi konsultiksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n. 
 

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys: Päätökseen lisätään kappale "Kaavahankkeen päätöksenteossa tullaan huomioimaan valmisteilla olevaan tuulivoimastrategiaan sisällytettävät linjaukset."

Pasi Kilpeläinen teki (Perussuomalaisten ryhmä) esityksen, että kaavoitusaloitetta ei hyväksytä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Teuvo Hatva ja Tea Heikkinen poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ajaksi oman / läheistensä maaomistuksen vuoksi.  

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Eero Suutari.

Kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen ja Lauri Vierto Ilmatar Oy:stä olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Pasi Kilpeläinen jätti asiaan eriävän mielipiteensä. "Löytösuon tuulivoimakaavan kaavoitusaloitetta ei tule hyväksyä, koska Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategia ei ole vielä valmistunut. "

Valmistelija

  • Enja Valkonen, Kaavasuunnittelija, enja.valkonen@kajaani.fi
  • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee Kajaanin länsirajalle sijoittuvalle Löytösuon alueelle noin 35 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista. Löytösuon tuulivoimahankkeen suunnittelualue rajautuu lännessä Kajaanin ja Pyhännän väliseen kuntarajaan ja Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaavaan. Alue sijaitsee pohjoisosaltaan Siikalatvan kunnanrajan tuntumassa. Hankealue sijaitsee Vuolijoen taajamasta noin 1,5 km länteen ja Kajaanin taajamasta yli 30 km lounaaseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 45 km2.

Hankealueella tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon joko noin 14,6 km etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella sijaitsevan Fingridin Vuolijoen sähköaseman kautta, tai vaihtoehtoisesti hankealueen itärajalla kulkevan Kajave Oy:n 110 kV voimajohtoon liittymällä.

KAAVOITUSTILANNE

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

Suunnittelussa huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joita ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Maakuntakaava

Hankealue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030). Alustavan suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsee Kainuun maakuntakaava 2020:n ja vaihemaakuntakaava 2030:n osoittama ulkoilureitti ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n osoittamat kaksi turvetuotantoaluetta. Osaksi hankealueen sisäpuolella kaakkoiskulmassa sijaitsee Kainuun maakuntakaava 2020:n osoittama tärkeä pohjavesialue.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa alueen etelä- ja pohjoispuolille on osoitettu luonnonsuojelualueet. Hankealue rajautuu lännessä Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2030:n osoittamaan tuulivoimaloiden alueeseen Piiparinmäki-Kokkosuo. Hankealue rajautuu koillisessa Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n osoittamaan moottorikelkkailureittiin sekä Kainuun maakuntakaava 2020:n ja vaihemaakuntakaava 2030:n osoittamaan pääsähköjohto 400 kV. Hankealueen välittömässä läheisyydessä koillisessa sijaitsee myös Kainuun maakuntakaava 2020:n ja vaihemaakuntakaava 2030:n osoittama pääsähköjohdon yhteystarve 110 kV sekä Vuolijoen taajaman läheisyydessä Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n osoittama pääsähköjohdon yhteystarve 400 kV.

Kainuun maakuntakaava 2020:n ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:n osoittama matkailun vetovoima-alue sijaitsee idässä hankealueen läheisyydessä. Matkailun vetovoimamerkinnällä osoitetaan maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin sisältyvät matkailukeskusten alueet ja niihin liittyvät virkistys-, suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus.

Löytösuon tuulivoimahankkeen kaava-aluetta ei ole esitetty tuulivoimarakentamisen alueena Kainuun voimassa olevassa tuulivoimamaakuntakaava 2030:ssa. Kainuun maakuntavaltuusto on tehnyt 17.6.2019 päätöksen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen käynnistämisestä (10 §). Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035:n luonnoksessa Kajaanin Löytösuon alueelle on osoitettu 15 km² kokoinen tuulivoima-alue (tv-25). Alustavan aikataulun mukaisesti Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville loppuvuonna 2022 ja vaihemaakuntakaava hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 lopussa tai keväällä 2023.

Maakuntakaavojen yleismääräyksistä hanketta koskevat erityisesti:

Tärkeä pohjavesialue (Kainuun maakuntakaava 2020)  

Suunnittelumääräys:

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueista tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.

Turvetuotanto (Kainuun maakuntakaava 2020)  

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti jo ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittäviä. Turvetuotantoa tulee harjoittaa siten, että sen aiheuttama paikallinen ja valuma-aluekohtainen vesistön kuormituksen lisäys ei vaaranna vesistöjen tilaa. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet. 

Muinaisjäännökset ja muu arkeologinen kulttuuriperintö (Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)

Yleinen suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa tulee tarkistaa kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muuta arkeologista kulttuuriperintöä koskeva ajantasainen tieto museoviranomaisten ylläpitämistä rekistereistä ja arvioida yhteistyössä museoviranomaisten kanssa mahdollisten aluetta / kohdetta koskevien selvitysten tai tutkimusten tarve.

Tuulivoimaloiden rakentaminen (Kainuun tuulivoimamaakuntakaava) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulivoimarakentamista, mikäli se ei ole merkitykseltään seudullista. Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tuulivoimalat tulee sijoittaa luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan virkistysalueiden sekä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen ulkopuolelle. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon ko. tuulivoimahankkeen sekä eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, maisemaan, linnustoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, ettei tuulivoimarakentamisesta aiheudu asutukselle merkittäviä melu- tai välkevaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän, lentoliikenteen, liikenneväylien sekä arkeologisen kulttuuriperinnön ja luonnonsuojelulailla suojeltujen kohteiden edellyttämät rajoitteet tuulivoimarakentamiselle ja pyytää lausunnot asianomaisilta viranomaisilta.

Yleis- ja asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja.

Yleiskaava-alueella ei ole voimassa olevia tai vireillä olevia yleiskaavoja eikä asemakaavoja. Välittömästi kaava-alueen länsipuolelle sijoittuu Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue Pyhännän ja Kajaanin alueelle. Lähin rantayleiskaava-alue, Oulujärven rantaosayleiskaava sijaitsee lähimmillään noin 2,6 kilometrin etäisyydellä koilliseen. Lähin asemakaava-alue, Vuolijoen asemakaava, sijaitsee lähimmillään noin 1,6 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta. Haatajan rantakaava-alue sijaitsee noin 5,4 kilometrin ja Käkisaaren ranta-asemakaava 7,4 km etäisyydellä kaava-alueesta koilliseen. 

Lisäksi Löytösuon yleiskaava-alueen kaakkoispuolelle sijoittuu Kokkosuon tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue, jonka kaavoitusaloitteen Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.04.2022 § 96.

 

YVA-PROSESSI

Hankkeeseen liittyen on käynnistetty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-laki 4 §), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arviointien tuloksia hyödynnetään osayleiskaavatyössä.

Hankkeen YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa (VE1, VE2 ja VE3) sekä ns. nollavaihtoehtoa VE0, jossa hanke ei toteudu. Vaihtoehto VE1 (35 tuulivoimalaa) edustaa hankkeen maksimiratkaisua, jossa alustava voimalasijoittelun mahdollistava alue on hyödynnetty kokonaan. Vaihtoehto VE2 (25 tuulivoimalaa) edustaa ratkaisua, jossa kymmenen vaihtoehdon VE1 voimalapaikkaa on poistettu vaikutusten vertailun mahdollistamiseksi. Vaihtoehto VE3 (15 tuulivoimalaa) edustaa Kainuun liiton laatiman Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksessa Kajaanin Löytösuolle osoitetun tuulivoima-alueen rajauksen ja voimalamäärän mukaista ratkaisua. VE0 vaihtoehdossa hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia vertaillaan muihin hankevaihtoehtoihin. 

 

OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimista alueelle. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 § a-c sekä 44 § mukaisena siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. MRL 137 §:n 1 momentin perusteella rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Osayleiskaavan hyväksyy Kajaanin kaupunginvaltuusto.

Ympäristövaikutusten arviointia varten tehdyissä selvityksissä huomioidaan yleiskaavoituksessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin yleiskaava voidaan laatia YVA-menettelyn selvitysaineiston pohjalta. YVA-menettelyn yhteydessä tehdään mm. seuraavat selvitykset: arkeologinen inventointi, linnustoselvityksiä, kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi, liito-oravainventointi, viitasammakkoselvitys, selvitys vaikutuksista maisemaan ja kulttuuriympäristöön, melu- ja välkemallinnukset, asukaskysely ja metsästäjähaastattelut.

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus käynnistää Löytösuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen kuuluttamalla sen vireille ja asettaa samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Äänestyksen tulos: 8 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä, 1 poissa.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Teuvo Hatva ja Tea Heikkinen esteellisenä poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Tea Heikkisen varajäsen Minna Partanen oli paikalla kokouksessa asian käsittelyn ajan klo 15.50 - 16.05.

Kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen ja kaavasuunnittelija Enja Valkonen olivat asiantuntijoina paikalla asian esittelyn ajan.

Äänestystulokset

  • Kyllä 8 kpl 80%

    Päivi Fonselius, Tero Paukkeri, Auli Halonen, Eero Suutari, Marjatta Immonen, Helena Ohtonen, Anne Kemppainen, Miikka Kortelainen

  • Ei 2 kpl 20%

    Minna Partanen, Pasi Kilpeläinen

Tiedoksi

Ilmatar Kajaani Oy

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §