Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Lausunto ABO Wind Oy:n ja Metsähallituksen Kivikankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

KAJDno-2019-1113

Valmistelija

  • Enja Valkonen, Kaavasuunnittelija, enja.valkonen@kajaani.fi
  • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi
  • Piia Väyrynen, Vs. kaupunginarkkitehti, piia.vayrynen@kajaani.fi
  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Kajaanin kaupungin lausuntoa ABO Wind Oy:n ja Metsähallituksen Kivikankaan tuulivoimapuistoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). Asian diaarinumero on KAIELY/41/2021.

Hankekuvaus ja -vaihtoehdot 

ABO Wind Oy suunnittelee yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulipuiston rakentamista Kivikankaan alueelle Kajaanin kaupungin eteläosaan. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään ja noin 10 km Sonkajärven Sukevan keskustaajamasta pohjoiseen. Hankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 100 km2. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan seuraavia hankevaihtoehtoja:
- VE0: Hanketta ei toteuteta: tuulipuistoa ei rakenneta.
- VE1: Tuulivoimahankealueelle sijoitetaan enintään 67 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW.
- VE2: Tuulivoimahankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW.

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja ilmajohdoin. Tuulivoimahankealueelle rakennetaan hankevaihtoehdosta riippuen 1-3 sähköasemaa. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Vuolijoen sähköasemalla. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 400 (+110) kV voimajohto hankealueen ja Vuolijoen sähköaseman välille. Voimajohto sijoittuu Fingridin Vuolijoki - Tihisenniemi B ja Terrafamen Vuolijoki - Talvivaara 110 kV voimajohtojen rinnalle. Voimajohtoreitin pituus on noin 24 km.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen YVA-menettely on käynnistetty YVA-lain 8 §:n mukaisella ennakkoneuvottelulla 3.2.2021. YVA-ohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle eli Kainuun ELY-keskukselle toukokuussa 2021. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät erillisselvitykset on tehty syksyn 2019 ja syksyn 2021 välisenä aikana. 

Yhteysviranomainen on asettanut kyseisen YVA-selostuksen nähtäville sen valmistuttua. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän.

Hankkeen edellyttämän rakentamiseen oikeuttavan tuulivoimaosayleiskaavan laadinta tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa.  Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja. Osayleiskaava on tarkoitus saada valmiiksi siten, että se olisi lainvoimainen vuonna 2023. Alustavan aikataulun mukaan tuulipuiston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024 ja tuotanto aikaisintaan vuonna 2025.

Arviointityön toteutus

YVA-selostuksessa esitetään arvioitavat vaihtoehdot, ympäristön nykytila, hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu.

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetettiin merkittäviksi arvioituihin vaikutuksiin, joita tässä hankkeessa olivat erityisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön, luontoon (erityisesti lintuihin) ja ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset. Muita merkittäviksi koettuja tai muuten olennaisia vaikutuksia pyrittiin tunnistamaan YVA-menettelyn aikana selvitysten, lausuntojen, mielipiteiden ja sidosryhmätyöskentelyn kautta.

Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan tuulipuiston toimintojen sekä sähkönsiirron (sähköasema, maakaapelit, ilmajohdot) ympäristövaikutuksia rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston aikana. Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset arvioidaan (ns. nollavaihtoehto).

Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
-    Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
-    Maisemaan ja kulttuuriympäristöön
-    Ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön ja terveyteen
-    Meluun
-    Välkkeeseen
-    Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
-    Linnustoon
-    Eläimistöön
-    Suojelualueisiin
-    Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
-    Pintavesiin
-    Ilmastoon
-    Ilmanlaatuun
-    Talouteen ja elinkeinoihin
-    Luonnonvarojen hyödyntämiseen
-    Liikenteeseen
-    Turvallisuuteen ja tutka- ja viestintäyhteyksiin

Lisäksi arvioidaan hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia suunnitteilla olevien muiden hankkeiden kanssa. Vaikutusten arvioinneissa on kuvattu niihin liittyvät epävarmuustekijät, toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä suunnitelmat ympäristövaikutusten seurannalle ja YVA-menettelyn jälkeisille mahdollisille jatkotoimenpiteille.

Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arvioina. Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy.

Lausuntonaan Kajaanin kaupunki esittää seuraavaa:

Arviointiselostuksessa hankkeen vaikutuksia on arvioitu laajasti ja sitä varten on tehty kattavat selvitykset. Selostuksessa on tuotu esitettyjen ympäristövaikutusten osalta esille vaikutukset rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston aikana. 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Selostustekstissä ei ole tuotu esiin onko tarkastelussa käytetty Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamissa -oppaan (SY 1/ 2016) mukaisia ohjeellisia etäisyysvyöhykkeitä maisemavaikutusten arvioinnissa apuna. Selostuksessa olisi voinut tuoda esiin etäisyyden vaikutusta maisemavaikutuksiin. Tuulivoima-alueella ja sen lähiympäristössä ja lähivaikutusalueella vaikutukset ovat voimakkaimpia (6 km saakka). Oppaan laatimisen aikaan myllyjen maksimikorkeus on ollut 210 metriä. YVA-selostuksen mukaisessa hankkeessa myllyjen korkeus on 300 metriä ja maksiminäkyvyysalue voi olla esitettyä maksiminäkyvyysaluetta laajempi. Maisemavaikutuksia on kuitenkin arvioitu eri etäisyyksille sijoittuvien kohteiden kautta ja näkymäalueanalyysissä. YVA-selostuksessa kerrotaan, että maiseman ja kulttuuriympäristökohteiden osalta vaikutuksia tarkastellaan jopa 35 kilometrin etäisyydeltä hankealueelta, mikä on myös oppaassa arvioitu teoreettiseksi maksiminäkyvyysalueeksi. Maisemavaikutuksia on arvioitu arvokkaiden kohteiden osalta laajalta alueelta, mutta kaavan suunnittelun yhteydessä voisi vielä tarkastella laajempia kokonaisnäkymiä ja ryhmittelyn vaikutusta kaukonäkymiin ainakin Oulujärven ja Nuasjärven suuntiin. Näkymäaluekartoilla paikannimet näkyvät heikosti, mikä hankaloittaa sijainnin hahmottamista. Myös kilometrit ja etäisyysvyöhykkeet näkyvät hieman heikosti koko aluetta kuvaavassa kartassa (kuva 9–10).

Näkymäanalyysin ja kuvasovitteiden perusteella tuulivoimalat näkyvät todella kauas maisemassa, vaikka etäisyyden kasvaessa maisemavaikutuksen merkitys vähenee näkyvyyden heikentyessä. Osittain näkyvät tuulivoimalat ja lavat etäältä katsottuina voivat näyttää maisemassa sekalaisilta. Maisemavaikutusten lievennyskeinona ei ole esitetty tuulivoimaloiden ryhmittelyä eikä sitä ole sen tarkemmin selvitetty YVA-selostuksen yhteydessä. Ryhmittelyssä pitäisi tunnistaa tärkeimmät kaukonäkymien katselusuunnat: katsotaanko kokonaisuutta Oulujärveltä tai Nuasjärveltä ja voidaanko tuulivoimaloita asettaa jonoon näihin suuntiin. Tuulivoimalan mallia ei ole myöskään tuotu esiin lievennyskeinona. Lieriötornirakenteinen tuulivoimalan runko näyttää erilaiselta maisemassa kuin ristikkorakenteinen. Kaavoitusvaiheessa vaikutusten arviointia ja lievennyskeinoja on hyvä vielä tarkastella ja tarvittaessa määrätä kaavassa lievennyskeinoista.

Tekstissä on tuotu esiin, että voimaloiden vähentämisellä VE2 mukaisesti on merkittäviä vaikutuksia tuulivoimaloiden lähialueiden maisemaan, kuten länsipuolella Hatulanmäelle ja itäpuolella Lahnasjärven kyläalueille. Tekstissä olisi ollut hyvä tuoda esiin, että voimaloiden poistamisella radan länsipuolelta on vaikutusta myös Koivukylän alueelle ja Katajamäen ja Kivikankaan yhteisvaikutuksiin. Taulukossa vaihtoehtojen vaikutukset maisemaan on arvioitu samanlaisiksi, mutta tekstin perusteella VE2:sen maisemavaikutus on lähikylille vähäisempi.

Muinaisjäännöksiä ei ole YVA-selostuksessa esitetty kartalla yhdessä tuulipuiston sijoitussuunnitelman kanssa. Tekstissä kerrotaan kuitenkin, että tiedossa olevat ja inventoidut muinaisjäännökset on otettu huomioon voimaloiden sijoitussuunnitelmia laadittaessa. Muutama tervahauta sijoittuu lähelle suunniteltua huoltotietä ja yksi tervahauta jää YVA-selostuksen mukaan ilmajohdon reitin VE1A johtoalueelle. Nämä tulee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvotetut alueet on käyty kattavasti läpi alueilla, joille myllyjen arvioidaan näkyvän. Paikallisesti arvokkaista kohteista on tuotu esiin ainoastaan Mattila, joka sijoittuu 1,5 km:n etäisyydelle voimajohdosta. Tekstissä olisi ollut hyvä kertoa, että Vuolijoen alueelle on tehty kulttuuriympäristöohjelma, jossa paikallisesti arvokkaat kohteet on arvotettu. Paikallisesti arvokkaita kohteita voi olla myös Kajaanin eteläisissä kylissä mutta niitä ei ole tarkemmin inventoitu ja arvotettu. YVA-selostukseen on kuvattu paikallisten kyläalueiden kulttuurimaiseman kuvaus (9.3.1.4), mutta tarkempaa inventointia ei ole edellytetty tekemään. Nämä paikalliset kyläalueet olisi hyvä esittää laajemmalla kartalla kyliin kohdennettujen historiallisten ilmakuvien lisäksi. Kartalla voisi esittää kyläalueet vastaavasti kuin arvotetut alueet, etenkin kun laajemmissa kuvissa paikannimien näkyvyydessä on haasteita. Nykytilannetta kuvaava ilmakuva historiallisen kuvan rinnalla auttaisi hahmottamaan muutosta.

Vaikutukset luontoon

Kivikankaan hankealueella toteutetut luontoselvitykset ovat varsin kattavat ja monipuoliset, ja ne on toteutettu ohjeistuksia hyvin noudattaen sekä arviointiohjelmasta annetut ja asukkailta saadut palautteet huomioiden.

Hankealueen voimaloiden sijoittelussa on alueen luontoarvot huomioitu pääosin hyvin eikä yhtäkään voimalaa ole suunniteltu sijoitettavan suoraan jonkin arvokkaan luontokohteen paikalle. Arviointiprosessin myötä vaihtoehdon VE2 hankerajauksesta pois jätetylle Loutenvaaran alueelle sijoittuu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita, kuten liito-oravan elinpiirejä, linnustolle arvokkaita alueita, uhanalaisten lajien esiintymiä sekä laajempia luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita ja yksi pienalaisempi metsälakikohde. Tämä puoltaa vaihtoehdon VE2 valitsemista jatkosuunnitteluun. Hankealueella on myös soidensuojelutäydennysohjelmaan ehdotettuja, vielä merkittäviltä osiltaan ojittamattomia suoalueita, jotka tulee niin ikään jättää rakentamisen ulkopuolelle.

Rakentaminen tulee kohdistaa jo entuudestaan muuntuneille talousmetsien alueille. Niin uusien kuin parannettavien tielinjausten, maakaapelien linjausten sekä voimajohtoreitin varrella luontoselvityksessä havaitut arvokkaat luontokohteet tulee ottaa rakentamisessa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta rakentaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä näille aiheuttaen. Erityisesti tämä korostuu luonnontilaisten soiden kohdalla, jottei rakentamisesta aiheudu niiden vesitalouteen haitallisia vaikutuksia. Rakentamisen yhteydessä tulee välttää myös liikkumista luonnontilaisilla ja luonnontilaisen kaltaisilla alueilla sekä näiden läheisyydessä, etteivät vieraslajit pääse leviämään kyseisille alueille kuljetusliikenteen ja työkoneiden mukana.

Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu hyvin rakentamisen ja rakennettavien rakenteiden vaikutukset linnustolle ja muille eläimille. YVA-selostuksessa esitetyillä toteutuskeinoilla voidaan hankkeen merkittävimpiä vaikutuksia lieventää.  Rakentamista ei saa tehdä lintujen pesintäaikaan ja eläinten lisääntymisaikaan eikä uhanalaisten lajien elinpiirien ja tunnettujen reviirien lähettyvillä. Voimaloiden sijoittelussa tulee ottaa huomioon tunnetut suurpetolintujen pesäpuut ja reviirit sekä lintujen lentosuunnat pesälle.

Voimaloiden tieyhteydet on suunniteltu olemassa olevaa metsätieverkostoa hyödyntäen siten, että uusia teitä ei tarvitsisi rakentaa vaihtoehdossa VE2 kuin vajaat viidennes (11 km) ja vaihtoehdossa VE1 kolmannes (29 km) näiden vaihtoehtojen kokonaistiestön tarpeesta. Tämä osaltaan vähentää rakentamisen aiheuttamaa metsäalueen pirstoutumista ja eläimistölle aiheutuvaa estevaikutusta. Rakentamisen jälkeen avoimeksi hakatut alueet ja kulku-urat tulee metsittää niiltä osin kuin mahdollista mahdollisimman nopeasti suojaavan kasvillisuuden ja elinympäristöjen palauttamiseksi.

Muut vaikutukset

Maankäyttöön, elinkeinoihin, liikenteeseen ja turvallisuuteen sekä muut ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat laajasti tunnistettu. Talous- ja työllisyysvaikutusten osalta voimajohtoreittien varrella oleviin maatalouskäytössä oleviin peltoihin kohdistuvat vaikutukset tulisi tarkentaa ristiriitaisten tietojen vuoksi.

Lähin lomarakennus sijaitsee suunnitellun 400 kV:n voimalinjan keskilinjasta mitattuna noin 40 metrin etäisyydellä. Voimajohdosta tulee merkittäviä maisemallisia vaikutuksia kyseiselle loma-asuntopaikalle, koska avoin johtokäytävä ulottuu lähes kyseisen loma-asunnon pihapiiriin. On suositeltavaa, että voimajohtolinjauksen suunnittelussa huomioidaan, että kaikki asuin- ja lomarakennukset sijaitsisivat vähintään 100 m etäisyydellä voimajohdosta mahdollisten terveysvaikutusten vuoksi. 

Sähköasemien vaikutuksia on arvioitu vain osittain vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Arviointi tulisi huomioida kaikkien vaikutusten osalta. Arviointia täytyy tarkentaa jatkosuunnittelussa myös asemien sijaintien tarkennuttua. 

Selostuksessa on esitetty kattavasti luonnonvarojen käyttö ja tuulivoimaloiden kierrätettävyys. Tuulivoimaloiden lapojen hankala kierrätettävyys herättää kuitenkin kysymyksiä sen osalta, minkälaisia vaikutuksia lavoista voi syntyä ympäristöön toiminnan aikana. YVA-selostuksessa olisi voinut arvioida asiantuntija-arviona irtoaako tuulivoimaloista materiaalia toiminnan aikana ja irtoavien materiaalien mahdolliset haitat ympäristöön.

Tekstissä ei ole kaikkien vaikutusten osalta otettu selkeästi kantaa, ovatko vaikutukset positiivisia vai negatiivisia, ja esitetään ainoastaan vaikutusten suuruusluokka (merkittävä, vähäinen jne.). Vaikutuksia olisi voinut joissain tapauksissa tuoda selvemmin esiin. Lopun yhteenvetotaulukosta nämä käyvät ilmi ja taulukossa on käytetty myös väritystä vihreästä positiivisena ja punaisesta negatiivisena. Eri vaikutusten lisäksi toteutusvaihtoehtojen ja toteuttamatta jättämisen vaikutusten erot tulisi tuoda kattavammin esille, jotta hankkeen toteuttamisen vaikutukset voitaisiin arvioida tarkemmin. Vaihtoehtojen vaikutukset tulisi esittää kattavammin ja suhteuttaa vaihtoehtojen merkitys, koska eri vaikutusten osalta on tuotu vain osittain esille, mitä eri vaihtoehtojen toteuttaminen ja hankkeen toteuttamatta jättäminen merkitsisi. Lisäksi tulisi arvioida eri tekijöiden yhteiset vaikutukset niiltä osin, kuin alueelle kohdistuu useampia vaikutuksia. Selkeämpiä eroja esitettyjen vaihtoehtojen merkittävyydestä olisi tarpeen esittää myös eri hankkeiden yhteisvaikutusten osalta. 

Arvioinnissa esitetään vaihtoehdot tuulivoimaloiden määrälle, mutta ei tuoda esille, minkälaisia vaikutuksia yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintien muutoksilla saadaan tuulivoimalapuiston vaikutuksille. Tuulivoimaloiden vaihtoehtoiset sijainnit vaikuttavat tuulivoimalapuiston kokonaisvaikutuksiin. Yksittäisten voimaloiden sijainnit tulisi tarkastella tarkemmin. Kuten esimerkiksi maisemavaikutusten lieventämisessä on esitetty, voi tuulivoimaloiden sijoittelulla vähentää muun muassa maisemavaikutuksia yksittäisiin kohteisiin merkittävästi. Tuulivoimaloiden sijoittelua ja hankkeen etenemistä on hyvä tarkastella vaihtoehdon VE2 pohjalta kaavasuunnittelun yhteydessä, jotta maisemavaikutuksia ja muita vaikutuksia erityisesti Hatulanmäen ja Koivukylän ja Lahnasjärven alueen kyliin voidaan lieventää. Myös Lehtovaaran kylän osalta olisi hyvä tarkastella lievennysmahdollisuuksia jatkosuunnittelussa.

Kajaanissa on valmisteilla tuulivoimaohjelma, jossa laaditaan kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, millä ehdoilla ja missä laajuudessa tuulivoimatuotantoa sijoitetaan kaupungin alueelle. Ohjelmassa luodaan tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevat linjaukset ja tarkastellaan suojaetäisyyksien tarvetta herkille kohteille, kuten asutukselle ja luontokohteille. Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa tuotettujen selvitysten ja Kajaanin valmistelussa olevan tuulivoimaohjelman pohjalta kehitetään osayleiskaavatyön yhteydessä hankkeen toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jossa otetaan huomioon muun muassa asutukselle aiheutuva melu-, välke- ja maisemavaikutukset sekä etäisyydet herkille luontokohteille ja niihin aiheutuvat haittavaikutukset. Ratkaisun vaikutukset tullaan arvioimaan vielä osayleiskaavassa. 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon ABO Wind Oy:n ja Metsähallituksen Kivikankaan tuulivoimapuistoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Päätös

Hyväksyi.

Kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen ja kaavasuunnittelija Enja Valkonen olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Kainuun ELY-keskus

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §