Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio-ohje vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KAJDno-2022-725

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Talousarvio ja -suunnitelma 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta. 

Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne 

Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021 oli 6,3 milj. euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 on 16,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 talousarvion alijäämää näyttää kuitenkin pienentävän erittäin hyvin toteutuneet verotulot sekä lisääntyneet valtionosuudet. Huhtikuussa 2022 saadun verotuloennusteen mukaan kaupungin verotulot vuonna 2022 kasvavat 5,9 milj. euroa eli 4,0 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet kasvavat 1,3 milj. euroa eli 1,0 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kasvaneen verorahoituksen myötä vuoden 2022 tilikauden alijäämän ennakoidaan olevan 9,0 milj. euroa. Kaupungin investointimenot ovat olleet merkittävät viime vuosina, ja investointipaine jatkuu lähivuosinakin merkittävänä.  

Kajaanin kaupunki pyrkii hillitsemään toimintakatteen kasvua vuonna 2019 hyväksytyn talouden sopeuttamissuunnitelman avulla. Valtuusto hyväksyi 13.6.2022 § 34 talouden sopeuttamissuunnitelmaan lisätoimenpiteitä vuosille 2022-2026. Talouden sopeuttamissuunnitelmassa vuosille 2022-2026 tavoitellaan pysyviä kustannusleikkauksia käyttötalouteen sopeuttamalla erityisesti kaupungin palvelurakennetta ja -verkkoa väestön tulevia palvelutarpeita vastaaviksi. Lasten ja nuorten määrän väheneminen vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa on tarkoituksenmukaista muokata pienenevien ikäluokkien mukaisesti. Vastaavasti ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja näin ollen myös heille suunnattujen palvelujen tarve kasvaa.

Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjaavat tavoitteet 

Kaupunginvaltuuston 28.3.2022 hyväksymän Kajaanin kaupunkistrategian 2023-2026 mukaisesti tasapainoinen talous varmistaa kaupungin elinvoiman. Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjataan seuraavilla talouden tavoitteilla:

- Toimintakatteen kasvu on pienempi tai yhtä suuri kuin verorahoituksen kasvu  
- Vuosikate kattaa poistot  
- Tilikauden tulos on positiivinen

- Investointien omarahoitusosuus on suurempi kuin 60 %
- Konsernin lainamäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin valtakunnan keskiarvo

Lisäksi taloudenhoidon periaatteena on, että investoinnit perustuvat vahvaan harkintaan ja talouden kantokykyyn  
ja että konserniyhtiöissä toimitaan kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen.

Yllä mainitut tavoitteet ohjaavat taloussuunnittelua. Taloudelliset tavoitteet saavuttamalla varmistetaan kestävä taloudellinen pohja pitkällä aikavälillä. 

Talousarvioraami

Vuoden 2023 talousarvioraamiin vaikuttaa merkittävästi 1.1.2023 voimaan astuva hyvinvointialueuudistus. Muutoksessa kuntien kunnallisverosta 12,64 %-yksikköä siirretään valtiolle, joka jakaa verotulot hyvinvointialueille tarveperusteisesti. Vastaavasti sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät kustannukset siirtyvät pois kuntien vastuulta. 

Talousarvioraami vuodelle 2023 on valmisteltu vuoden 2022 veroprosenttien mukaisesti huomioiden 12,64 %-yksikön leikkaus kunnallisveroon. Talousarvion valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on arvioitu Verohallinnon ennakkotietojen ja Kuntaliiton valtionosuusennusteiden pohjalta. Saatavilla olevien ennusteiden perusteella kaupungin verotuloiksi vuonna 2023 on arvioitu 80,6 milj. euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 42,3 milj. euroa.

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki + liikelaitokset) osalta vuoden 2023 talousarvion toimintakatteen raami on -119,1 milj. euroa  Vuosikate on raamin mukaan 14,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on koko kaupungin osalta  -1,9 milj. euroa.

Liikelaitosten tuottovaatimus koostuu korvauksesta kaupungin liikelaitokseen sijoittamalle pääomalle. Tuottovaatimukset ovat seuraavat:  

Kajaanin Mamselli: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa 
Kajaanin Vesi: peruspääoman korko ja tuloutus yhteensä 1 200 000 euroa. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 700 000 euroa 
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa 

Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön. Verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia. 

Investoinnit 

Investointien taso tasapainotetaan vastaamaan kaupungin taloudellista kantokykyä.  

Kaupunki ei pysty rahoittamaan kaikkia investointeja omalla tulorahoituksellaan, vaan osa rahoituksesta tapahtuu velkarahoituksella ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa otetaan huomioon taloudellinen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä väestön palvelutarpeet. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät tulevaisuudessa käyttötalousmenoja tai lisäävät tuottavuutta ja elinvoimaa. Lähtökohtana on, että vain pakolliset, kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömät tai kaupungin elinvoimaa lisäävät muut investoinnit toteutetaan. 

Toimialojen ja liikelaitosten pitkän aikavälin investointitarpeet kartoitetaan ja investointien toteutusta priorisoidaan yhdessä laadittavalla investointisuunnitelmalla. Tavoitteena on, että investoinnit eivät merkittävästi ylitä vuosittaisten suunnitelman mukaisten poistojen tasoa. Kajaanin peruskaupungin vuoden 2023 talousarvion investointimenojen tavoitetaso on 15,0 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten tulostavoitteet vuodelle 2023

2. hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen

3. ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 34 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §