Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2021 - 2025

KAJDno-2021-974

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan vanhusneuvosto on yksi kunnan pakollisista vaikuttamistoimielimistä. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia, eivätkä ne ole kunnan varsinaisia toimielimiä. 

Kaupunginhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvittavien palveluiden kannalta.

Vanhusneuvoston kokoonpanoon kuuluu 13 jäsentä. Jäsenet nimeää seitsemän eläkeläisjärjestöä, Kainuun sote, ympäristötekninen toimiala, sivistystoimiala, Kajaanin ammattikorkeakoulu, KAPOVA ry ja kaupunginhallitus. Vanhusneuvoston toimikausi on 4 vuotta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

-  nimeää neuvostoon kaupunginhallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä

- pyytää seuraavia tahoja nimeämään neuvostoon edustajansa ja tämän varajäsenen:

  Kajaanin Eläkkeensaajat ry

  Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry

  Kajaanin Eläkeläiset ry

  Eläkeliiton Kajaanin osasto 

  Kajaanin kansalliset seniorit ry

  Kajaanin Oikeutta eläkeläisille ry

  Kainuun TVL:n eläkeläiset ry 

  KAPOVA ry

  Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

  Kainuun Sote -kuntayhtymä

  ympäristötekninen toimiala

  sivistystoimiala

Vanhusneuvoston kokoonpano ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset on tuotava kaupunginhallituksen tietoon. Neuvoston on toimitettava kaupunginhallitukselle vuosittain toimintakertomus.

Vanhusneuvoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimikautensa aloittava kaupunginhallitus asettaa uuden neuvoston.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin Päivi Fonselius ja varajäseneksi Tero Paukkeri.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Eläkeläisjärjestöiltä (pl. yksi järjestö) ja viranomaisilta on saatu esitykset vanhusneuvoston jäseniksi. KAPOVA ry valitsee edustajansa joulukuussa pidettävässä vuosikokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenet toimikaudelle 2021 - 2025 liitteen mukaisesti. KAPOVA ry:n edustaja nimetään joulukuussa ja kokoonpano tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Neuvoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus on nimennyt uuden neuvoston. 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

KAPOVA ry on valinnut kokouksessaan 4.12.2021 edustajaksi Lea Torvisen vanhusneuvostoon toimikaudelle 2021-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus nimeää Lea Torvisen KAPOVA ry:n edustajaksi muutoin jo aiemmin valittuun vanhusneuvostoon kaudelle 2021 - 2025. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Lea Torvinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.