Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2021 - 2025

KAJDno-2021-975

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan vammaisneuvosto on yksi pakollisista kunnallisista vaikuttamistoimielimistä. Vammaisneuvosto on edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamistoimielin, ei kunnan varsinainen toimielin.

Vammaisneuvosto tulee asettaa vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai tarvittavien palveluiden kannalta. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla neuvostossa riittävä edustus.

Vammaisneuvostoon kuuluu yhdeksän jäsentä, joista KAPOVA ry nimeää viisi, ympäristötekninen toimiala yhden, Kainuun Sote yhden työntekijä- ja yhden luottamushenkilöedustajan sekä kaupunginhallitus oman edustajansa. Vammaisneuvoston toimikausi on 4 vuotta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- nimeää neuvostoon kaupunginhallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä 

- pyytää KAPOVA ry:tä nimeämään neuvostoon viisi edustajaa ja varaedustajaa

- pyytää ympäristöteknistä toimialaa nimeämään neuvostoon yhden edustajan ja varaedustajan

- pyytää Kainuun Sotea nimeämään neuvostoon yhden vammaispalvelujen työntekijöiden edustajan ja yhden luottamushenkilöedustajan varajäsenineen

Vammaisneuvoston kokoonpano ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset on tuotava kaupunginhallituksen tietoon. Neuvoston on toimitettava kaupunginhallitukselle vuosittain toimintakertomus.

Vammaisneuvoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimikautensa aloittava kaupunginhallitus asettaa uuden neuvoston.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin Helena Ohtonen ja varajäseneksi Marjatta Immonen.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

KAPOVA ry, Kainuun Sote ja ympäristötekninen toimiala ovat nimenneet edustajansa neuvostoon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston toimikaudelle 2021 - 2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.