Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Työhyvinvointipäällikön valinta

KAJDno-2021-1109

Valmistelija

  • Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin työhyvinvointipäällikön tehtävä on ollut julkisesti haettavana 2. - 24.11.2021. Hakuilmoituksessa hakijoilta on edellytetty kelpoisuusvaatimuksena soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja lisäksi on edellytetty aiempaa kokemusta alalta, itsenäistä ja tuloksellista työotetta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia verkostoissa. Valinnassa painotetaan osaamista ja työkokemusta työhyvinvoinnin ja työsuojelun asiantuntijatehtävässä. 

Tehtävää haki määräajassa 13 hakijaa. Yhteenveto hakijoista liitetään pöytäkirjaan kokouksessa.

Haastatteluun kutsuttiin ansiovertailun perusteella neljä hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin *********, *********, ********* ja *********. Haastattelut suoritettiin 9.12.2021. Haastatteluraatiin kuuluivat hallintojohtaja Tuija Aarnio, henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen, palvelussuhdepäällikkö Hannu Westerinen, henkilöstön kehittämispäällikkö Kati Pääkkönen sekä kaupunginhallituksen nimeäminä edustajina Teuvo Hatva ja Tea Heikkinen. Haastatteluissa ulkopuolisena asiantuntijana ja haastattelujen vetäjänä toimi Koulutusavain Oy:n asiantuntija.

 Haastattelujen perusteella todettiin, että tarvetta soveltuvuusarvioinnin tekemiselle ei ole.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee työhyvinvointipäällikön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työsuhteen täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työhyvinvointipäällikön työsuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat työsuhteen alkaessa voimassa olevan KVTES:n määräyksiin. 

Päätös

Hyväksyi.

Työhyvinvointipäälliköksi valittiin sosionomi YAMK Heli Säkkinen.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan. 

Tiedoksi

Hakijat 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.