Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Sotkamon ja Kajaanin Sivakkalehdon tuulivoimahankkeen laajennuksen kaavoitusaloite

KAJDno-2017-1364

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee Kajaanin ja Sotkamon Sivakkalehdon alueelle tuulivoimapuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman sijoittamisen mahdollistamiseksi. Hankealue sijoittuu Kajaanin ja Sotkamon kuntien alueelle, Kivijärven ja Sopenjärven itäpuolelle ja Talvivaaran länsipuolelle sekä Martikanvaaran eteläpuolelle. Alustavalla suunnittelualueella Kajaanin puolella sijaitsee Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoima-aluevaraus tv-12 (Sivakkalehto) sekä Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaivosmineraalialue (ek-m) ja turvetuotantoon soveltuva alue tu-1. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä. 

Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavan suunnittelutilanteen mukaan Sivakkalehdon alueelle voitaisiin sijoittaa noin 45 tuulivoimalaa, joiden yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 6–10 megawattia. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää Vuolijoen sähköasemalle. Voimajohto suunnitellaan toteuttavan yhdessä Kivikankaan tuulivoimahankkeen (ABO Windin ja Metsähallituksen yhteishanke) ja Terrafamen kanssa. Sähköverkkoliityntää koskevat asiat tarkentuvat kaavoitusprosessin edetessä. 

ABO Wind Oy on solminut maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien kanssa. Puolustusvoimat on antanut hankesuunnitelmasta myönteisen lausunnon voimaloille, joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 300 metriä. Lausunnon mukaan tuulivoimahankkeella ei nähdä olevan haittavaikutuksia Puolustusvoimien tutkien toiminnalle. Hankealueen rajaus on hieman muuttunut puolustusvoimien viimeisestä lausunnosta, hanketoimija pyytää uuden lausunnon kaavoitusprosessin alussa.

ABO Wind Oy esittää seuraavaa menettelyä:

-    Kajaanin kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan siten, että kaavaa on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.
-    YVA:n ja kaavoituksen kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan ABO Wind Oy sekä myöhemmin alueelle perustettava yhtiö, Sivakkalehdon Tuulivoima Oy 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki hyväksyy ABO Wind Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Sivakkalehdon tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.

ABO Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) ABO Wind Oy:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta.

ABO Wind Oy:n tulee hyväksyttää Kajaanin kaupungilla kaavaa laativa konsultti, kun kaavakonsultti on valittu.

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen esitteli asiaa ja osallistui kokoukseen Teams-etäyhteydellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Valmistelija

  • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi
  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

ABO Wind Oy suunnittelee Kajaanin ja Sotkamon Sivakkalehdon alueelle tuulivoimapuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman sijoittamisen mahdollistamiseksi päivitetylle kaava-alueelle. ABO Wind Oy:n ensimmäinen kaavoitusaloite pienemmälle aluekokonaisuudelle on käsitelty 7.9.2021 kaupunginhallituksessa. ABO Wind Oy:n tekemien alustavien selvitysten perusteella rakennukset Lumijärvellä ja Kivijärvellä eivät ole enää käytössä, minkä takia hankealuetta on laajennettu samaan suuntaan missä alustava sähköliityntäpiste sijaitsee.

Hankealue sijoittuu Kajaanin ja Sotkamon kuntien alueelle, Kivijärven ja Sopenjärven itäpuolelle sekä Määtänkylän ja Lahnasjärven asutuskeskittymien itäpuolelle. Hankealueen laajennusosan itäpuolella sijaitsee Terrafamen kaivosalue.

Alustava kaava-alue rajautuu lounaassa Laakajärvi-Kivijärvi-Iso-soppi osayleiskaava-alueeseen. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä lännessä on vireillä oleva Kivikankaan tuulivoimaosayleiskaava-alue. 

Alustavalla suunnittelualueella Kajaanin puolella sijaitsee Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoima-aluevaraus tv-12 (Sivakkalehto) sekä Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaivosmineraalialue (ek-m) ja turvetuotantoon soveltuva alue tu-1. Hankealue rajautuu pohjoisessa Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 osoittamiin päärataan ja liikennepaikkaan sekä pääsähköjohto 110 kV:in. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä. 

Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavan suunnittelutilanteen mukaan Sivakkalehdon alueelle voitaisiin sijoittaa noin 76 tuulivoimalaa, joiden yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 6–10 megawattia. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää Vuolijoen sähköasemalle. Voimajohto suunnitellaan toteutettavan yhdessä Kivikankaan tuulivoimahankkeen (ABO Windin ja Metsähallituksen yhteishanke) ja Terrafamen kanssa. Sähköverkkoliityntää koskevat asiat tarkentuvat kaavoitusprosessin edetessä. 

ABO Wind Oy on solminut tuulivoimahankkeen kehittämisen edellyttämät maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien kanssa. Puolustusvoimat on antanut hankesuunnitelmasta myönteisen lausunnon voimaloille, joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 300 metriä. Lausunnon mukaan tuulivoimahankkeella ei nähdä olevan haittavaikutuksia Puolustusvoimien tutkien toiminnalle. Hankealueen rajaus on muuttunut puolustusvoimien viimeisestä lausunnosta, hanketoimija pyytää uuden lausunnon kaavoitusprosessin alussa.

ABO Wind Oy esittää seuraavaa menettelyä:
-    Kajaanin kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan siten, että kaavaa on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.
-    YVA:n ja kaavoituksen kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan ABO Wind Oy sekä myöhemmin alueelle perustettava yhtiö, Sivakkalehdon Tuulivoima Oy. Kajaanin kaupungin kanssa toimitaan voimassa olevan kaavoituskäytäntöjen mukaan.
-    Kaavoituskonsultiksi on hyväksytty AFRY Finland Oy. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki hyväksyy ABO Wind Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Sivakkalehdon tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.

ABO Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) ABO Wind Oy:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta. 
Kajaanin kaupunki on hyväksynyt viranhaltijapäätöksellä kaavaa laativaksi konsultiksi AFRY Finland Oy:n. 
 

Päätös

Tea Heikkinen Pasi Kilpeläisen kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle.

Äänestysjärjestysehdotus: Asian käsittelyn jatkaminen JAA, pöydällepanoesitys EI.

Äänestyksen tulos 9 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä.

Kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen oli kokouksessa läsnä asian esittelyn ajan. 

 

Äänestystulokset

  • Jaa 9 kpl 82%

    Eero Suutari, Auli Halonen, Päivi Fonselius, Silja Keränen, Helena Ohtonen, Tero Paukkeri, Marjatta Immonen, Miikka Kortelainen, Teuvo Hatva

  • Ei 2 kpl 18%

    Pasi Kilpeläinen, Tea Heikkinen

Tiedoksi

ABO Wind Oy

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §