Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 Sijoitussalkun tuoton tulouttaminen vuonna 2021

KAJDno-2021-1270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hyväksytyn sijoitussuunnitelman (KH 23.11.2021 § 270) mukaan varsinaisen sijoitussalkun jäljellä olevasta kumulatiivisesta tuotosta tuloutetaan vuosittain 20 - 50 %. Tähän ei lasketa lyhytaikaisesti sijoitettujen kassavarojen tuottoa. Konsernijaosto tekee esityksen tuloutuksesta vuosittain kaupunginhallitukselle siten, että asia ehditään käsitellä ennen vuoden loppua.
Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain mahdollisimman vakaat.

Kajaanin kaupungin sijoitustuotot lokakuun lopussa ovat yhteensä noin 24,6 milj. euroa koko sijoitusajalta (12/2019 alkaen) ja 15,3 milj. euroa vuoden 2021 osalta. Sijoitussalkusta ei ole tuloutettu tuottoja aikaisemmin.

Kajaanin kaupungin tilinpäätösennuste 2021 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle sijoitussalkun tuoton tulouttamisesta vuodelle 2021.

Päätös

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että sijoitussalkusta tuloutetaan 20 % lokakuun lopun toteuman mukaisesta vuoden 2021 tuotosta.

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että sijoitussalkusta tuloutetaan 20 % lokakuun lopun toteuman mukaisesta vuoden 2021 tuotosta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.