Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 299 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen

KAJDno-2020-706

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma laaditaan valtuustokausittain. Nykyinen ohjelmakausi jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Maankäyttöpoliittinen ohjelma koostuu kunnan maapoliittisista linjauksista, joita ovat maanhankintaan ja tonttien luovutukseen liittyvät keinot ja toimintatavat sekä kaavoitusohjelmasta, jossa linjataan muun muassa keskustaajaman yleiskaavaan tukeutuen tulevaisuudessa asemakaavoitettavat alueet. Ohjelmalla toteutetaan osaltaan Kajaanin kaupunkistrategiaa ja mahdollistetaan kaupungin suunnitelmallinen ja taloudellisesti kestävä kehittäminen pitkällä tähtäimellä.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman laatimiseen on olemassa myös vahva säädösperusta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelun sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan lisäksi myös maapolitiikan harjoittamisesta, mikä pitää sisällään maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle.

Ohjelman valmistelun tueksi ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi ohjelmalle on tarkoituksenmukaista perustaa ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa ohjelman valmistelua. Ohjausryhmän tehtävänä on määrittää tavoitteita ohjelmalle ja ohjata ohjelman sisällöllistä toteuttamista. Jotta ohjausryhmätyöskentelyyn saadaan riittävästi vaikuttavuutta, ohjausryhmän kokoonpanoon toivotaan edustusta kaikista valtuustoryhmistä sekä puheenjohtajistosta. Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 päivittämiseen liittyvät kysymykset käsitellään ohjausryhmän kokouksessa.

Valmisteluvastuussa olevaan työryhmään kuuluvat:
- tekninen johtaja Jussi Heikkinen
- suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
- kaupungingeodeetti Jari Säkkinen
- kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori
- johtava rakennustarkastaja Kari Huusko

Lisätietoja antavat: tekninen johtaja Jussi Heikkinen, 040 6783246, etunimi.sukunimi@kajaani.fi ja kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, 044 412 4112, etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–2026 ohjausryhmään yhden jäsenen ympäristöteknisestä lautakunnasta, kutsuu ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat kaikista valtuustoryhmistä.

Päätös

 

Tea Heikkinen esitti Jukka Poutiaisen kannattama Pasi Kilpeläistä ohjausryhmän jäseneksi. Saara Karjalainen esitti itseään ohjausryhmän jäseneksi.

 

Kokoustauko klo:17.38-17.41, jonka aikana tarkistettiin menettelytapaohjeistusta kaupunginlakimieheltä.

 

Ympäristötekninen lautakunta nimesi ympäristöteknisestä lautakunnasta maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–2026 ohjausryhmän jäseneksi Tea Heikkisen esittämänä ja Jukka Poutiaisen kannattamana Pasi Kilpeläisen, kutsuu ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat kaikista valtuustoryhmistä.

 

Hyväksyi.

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 27.10.2021 § 116 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen tapahtui menettelytapavirhe ympäristöteknisen lautakunnan edustajan valinnan yhteydessä. Kokousasian käsittely eteni, myös kokoustauon jälkeen, kuin normaalin asian käsittely vaikka kyseessä oli henkilövalinta eli vaali. Vaalissa ehdotuksia ei aseteta vastakkain, vaan ääni annetaan suoraan henkilölle, joka on ehdolla. Lisäksi vaalissa ääniä voi antaa muillekin vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kannatetuille. 

Ympäristöteknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä 27.10.2021 § 116 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen on tarkoituksenmukaista tehdä itseoikaisu.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, 040 678 3246, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta kumoaa, kokouksen 27.10.2021 § 116 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen, ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen valinnan maankäyttöpoliittisen ohjelman ohjausryhmään. 

Ympäristötekninen lautakunta nimeää maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–2026 ohjausryhmään yhden jäsenen ympäristöteknisestä lautakunnasta, kutsuu ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat kaikista valtuustoryhmistä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 27.10.2021 § 116 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen tapahtui menettelytapavirhe ympäristöteknisen lautakunnan edustajan valinnan yhteydessä. Kokousasian käsittely eteni, myös kokoustauon jälkeen, kuin normaalin asian käsittely vaikka kyseessä oli henkilövalinta eli vaali. Vaalissa ehdotuksia ei aseteta vastakkain, vaan ääni annetaan suoraan henkilölle, joka on ehdolla. Lisäksi vaalissa ääniä voi antaa muillekin vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kannatetuille. 

Ympäristöteknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä 27.10.2021 § 116 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen on tarkoituksenmukaista tehdä itseoikaisu.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, 040 678 3246, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta kumoaa, kokouksen 27.10.2021 § 116 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen, ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen valinnan maankäyttöpoliittisen ohjelman ohjausryhmään. 

Ympäristötekninen lautakunta nimeää maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–2026 ohjausryhmään yhden jäsenen ympäristöteknisestä lautakunnasta, kutsuu ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat kaikista valtuustoryhmistä.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta kumosi kokouksessa 27.10.21 § 116 tekemänsä päätöksen ja nimesi Pasi Kilpeläisen (7 ääntä) ja Saara Karjalaisen (3 ääntä) välisen vaalin jälkeen ympäristöteknisestä lautakunnasta maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–2026 ohjausryhmän jäseneksi Pasi Kilpeläisen, kutsuu ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat kaikista valtuustoryhmistä.

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta kutsuu maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat kaikista valtuustoryhmistä.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajiksi Eero Suutarin, Veli-Matti Karppisen, Anne Kemppaisen, Aki Räisäsen, Toni Raesalmen, Markku Oikarisen ja Veijo Moilasen.

Tiedoksi

Valitut henkilöt 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.