Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Luolakankaan tuulipuiston osayleiskaava, Kajaani

KAJDno-2021-885

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuvaus

Pohjan Voima Oy suunnittelee Kajaanin Luolakankaan alueelle tuulivoimapuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman sijoittamisen mahdollistamiseksi. Hankealue sijoittuu Kajaanin eteläosaan, Kajaanin Pyhännän ja Vieremän kuntarajojen tuntumaan, Kajaanin Otanmäen lounaispuolelle. Alueen lounaispuolella on Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 osoittama maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alue (Saaresmäen tie) ja kaakkoispuolella Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue Talaskangas. Alustavalla suunnittelualueella sijaitsee Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 osoittamat 110 kV:n pääsähköjohto, pääsähköjohdon yhteystarvemerkinnät ja ulkoilureitti. Hankkeen koko alittaa voimassa olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden rajan. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä. 

Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavan suunnittelutilanteen mukaan Luolakankaan alueelle voitaisiin sijoittaa enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksittäisen tuulivoimalan yksikköteho 6–10 megawattia. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää Vuolijoen sähköasemalle. 

Pohjan Voima Oy on solminut alustavia voimalaitospaikkoja koskevat maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa. Hankkeella on Puolustusvoimien hyväksyntä. Hankkeen ensimmäinen keskustelutilaisuus on järjestetty seudun asukkaille verkkokokouksena 1.7.2021.

Pohjan Voima Oy esittää seuraavaa menettelyä:

-    Kajaanin kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan siten, että kaavaa on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.
-    Pohjan Voima Oy vastaa osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista. Lisäksi kaupunki perii Kajaanin kaupungissa kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti 8000 euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71). Vastaavasti Kajaanin kaupunki vastaa omista hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.
-    Pohjan Voima Oy tulee esittämään kaavaa laativaksi konsultiksi kaavoittajan, jolla on kaavan laatijan pätevyys ja jonka tulee täyttää myös Kajaanin kaupungin laatuvaatimukset. Kaavoittajan valinta esitetään Kajaanin kaupungin hyväksyttäväksi.
-    Pohjan Voima Oy esittää kaava-alueen rajaukseksi liitteen 1. mukaista aluerajausta. Kaava-alueen rajaus ja tuulivoimaloiden sijoittelu täsmentyvät myöhemmin laadittavien selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella. Myös tiestön ja sähköaseman sijainnit täsmentyvät suunnittelun aikana.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki hyväksyy Pohjan Voima Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Luolakankaan tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.

Pohjan Voima Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) Pohjan Voima Oy:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta. 

Pohjan Voima Oy:n tulee hyväksyttää Kajaanin kaupungilla kaavaa laativa konsultti, kun kaavakonsultti on valittu.
 

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen esitteli asiaa ja osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan Teams-etäyhteydellä

Tomi Mäkipelto Pohjan Voima Oy:stä osallistui kokoukseen ja esitteli hanketta klo 15.36-15.50 Teams-etäyhteydellä ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi
  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Pohjan Voima Oy:n omistama tytäryhtiö Luolakankaan Tuulipuisto Oy suunnittelee korkeintaan 9 voimalan tuulivoimapuiston rakentamista Kajaanin kaupungin eteläosaan Otanmäen taajamasta noin 5 km lounaaseen lähelle Pyhännän ja Vieremän kuntarajoja. Kaava-alueen pinta-ala on noin 20 km2. Kunkin voimalan yksikköteho on enintään 10 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 300 metriä. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon johdonvarsiliitynnällä hankealueen halki menevään 110 kV:n johtoon tai rakentamalla 110 kV:n voimajohto olemassa olevan voimalinjan rinnalle ja liittymällä Fingridin Vuolijoen sähköasemaan.

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Lähimmät voimassa olevat asema- ja yleiskaavat ovat Otanmäen asemakaavat noin 5 km koilliseen hankealueesta sekä Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaava noin 5 km luoteeseen hankealueesta. Noin kolmen kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta lounaaseen sijoittuu vireillä oleva osayleiskaava, Harsunlehdon tuulivoimaosayleiskaavaa, ja noin kuuden kilometrin etäisyydelle itään suunnittelualueesta sijoittuu vireillä oleva Katajamäen tuulivoimaosayleiskaavaa.

Alueen lounaispuolella on Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 osoittama maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alue Saaresmäen tie ja kaakkoispuolella Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue Talaskangas. Alustavalla suunnittelualueella sijaitsee Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 osoittamat 110 kV:n pääsähköjohto, pääsähköjohdon yhteystarvemerkinnät ja ulkoilureitti. Hankkeen koko alittaa voimassa olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden rajan. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä. 

Hankkeeseen liittyen on käynnistetty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-laki 4 §), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arviointien tuloksia hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan toteutusvaihtoehtoa VE1, jossa hankealueelle sijoittuisi 9 voimalaa. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta. Hankealueen rajaus on alustavasti myös kaavoitettavan alueen rajaus. Kaava-alueen rajaus tarkentuu YVA-menettelyn yhteydessä laadittavien selvitysten, mallinnusten ja vaikutusten arvioinnin myötä siten, että rajauksessa huomioidaan mm. Kainuussa yleisesti tuulivoimahankkeissa suuntaa antavana käytettyä 40 dB:n mallinnettua melualuetta voimaloista.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimisen alueelle. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a-c § sekä 44 § mukaisena siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Yleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Vaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin vaikutuksiin. Tuulivoimahankkeissa yleisesti merkittäväksi tunnistettuja vaikutuksia ovat erityisesti melu- ja varjon vilkkumisvaikutukset, linnustovaikutukset sekä maisemavaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.

Maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus käynnistää Luolakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen kuuluttamalla sen vireille ja asettaa samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Tea Heikkinen Pasi Kilpeläisen kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle.

Äänestysjärjestysehdotus: Asian käsittelyn jatkaminen JAA, pöydällejättäminen EI.

Äänestyksen tulos 9 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä. 

Kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen oli kokouksessa läsnä asian esittelyn ajan. 

 

Äänestystulokset

  • Jaa 9 kpl 82%

    Eero Suutari, Silja Keränen, Päivi Fonselius, Tero Paukkeri, Teuvo Hatva, Auli Halonen, Marjatta Immonen, Helena Ohtonen, Miikka Kortelainen

  • Ei 2 kpl 18%

    Pasi Kilpeläinen, Tea Heikkinen

Tiedoksi

Pohjan Voima oy

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §