Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Takauksen myöntäminen Kajaanin etelä- ja länsipuolen kylien valokuituverkon rakentamishanke, II vaihe

KAJDno-2020-107

Valmistelija

 • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi
 • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Siikaverkko Osuuskunta hakee kaupungin takausta valokuituverkon rakentamiseen Kajaanin etelä- ja länsiosan kylien alueelle. Siikaverkko osuuskunta rakentaa laajakaistayhteydet kaikkien saataville koteihin, yrityksiin ja muihin toimipisteisiin seuraaville Kajaanin kaupungin alueille: Otanmäki, Kytökoski, Saaresmäki, Koutaniemi, Parkinniemi, Hevossuo, Teerisuo, Murtomäki, Lehtovaara, Lahnasjärvi, Koivukylä, Hatulanmäki ja Halla-aho. Rakennushanke toteutetaan 5.11.2023 mennessä. 

Osuuskunta on perustettu 2013 ja sen kotipaikka on Siikalatva. Osuuskunta on rakentanut valokuituverkkoa Kestilään, Rantsilaan, Pulkkilaan ja Piippolaan sekä Haapavedelle. Kajaanissa on aloitettu I -vaiheen rakentamishankkeen toteutus 8/2021. Osuuskunnan omistajina on noin 1.000 osuuskunnan jäsentä, ja sen talous on tasapainoisella pohjalla. Osk:n valokuituverkon operaattorina toimi alunperin oululainen Netplaza, joka on nykyisin osa Cinia-konsernia, eli verkkopalvelu on nykyisin Cinian palvelu.

Kajaanin etelä- ja länsiosan kylien valokuituverkon rakentaminen tukee kaupunkistrategian digitalisaation lisäämisen ja hyödyntämisen tavoitteita sekä elinvoimaohjelman ja edelleen kylä- ja kaupunginosaohjelman yksilöidympiä tavoitteita tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi. Hanke toteuttaa maakuntavaltuuston tavoitepäätöstä 14.12.2020 peittävän ja kiinteän laajakaistayhteyden rakentamiseksi koko Kainuun alueelle 2025 mennessä. Erityisesti maaseudun kiinteä valokuituverkko tukee koronapandemian aikaansaamaa muutosta työelämässä, kun etätyö kotona ja vapaa-ajan asunnoilla on tullut yleiseksi tavaksi työnteossa. Siten hanke tukee myös kaupunginvaltuuston pandemian aikana eri yhteyksissä esittämää tahtotilaa monipaikkaisen ja etätyön kehittämiseksi Kajaanissa kaupungin vetovoimaa parantaen. Konkreettisesti uuden verkon alueella Oulujärven ranta-alueilla on paljon osa-aikaisessa käytössä olevia vapaa-ajan asuntoja, joissa tehdään laajasti etätöitä.

Takauksen myöntämistä puoltavat perusteet:

 • Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan (KV 31.5.2021 § 30) kaupunki voi myöntää takauksen kuntalain ja valtiontukisäännösten mukaisesti kaupungin alueen kehittämistä tukeviin yleishyödyllisiin yhteiskuntainfrastruktuurihankkeisiin, esimerkiksi laajakaistarakentamiseen.
 • Hanke tukee suoraan hankealueen kylistä voimakkaina esille tulleita tarpeita nopeiden yhteyksien saamiseksi alueelle, Kajaanin kaupungin omaa kylä- ja kaupunginosaohjelmaa sekä Kajaanin talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteita,
 • Hanke tukee Kainuun maakuntavaltuuston joulukuista periaatelinjausta koko maakunnan saamiseksi valokuidun ulottuville, Liikenne- ja viestintäviraston digitaalisen infrastruktuurin strategiaa sekä Euroopan komission tavoitteita suuren kapasiteetin verkkojen saatavuudesta
 • Kainuun ELY-keskuksen myöntämän tuen edellytyksenä on ollut, että alueelle ei markkinaehtoisesti rakennu valokuituverkkoa. Valokuituverkon rakentaminen ei tapahdu tai ole Siikaverkon aikaisemmissakaan hankkeissa tapahtunut siis kilpailutilanteessa markkinoilla.
 • Siikaverkko toimii osuuskuntamuodossa ja verkon asiakkaat ovat samalla osuuskunnan jäseniä, jonka tarkoituksena on rakentaa verkkoa kajaanilaisten käyttöön ja omistukseen. Valokuituverkosto on nykyisin samanlaista perusinfraa kuin esimerkiksi vesi-, viemäri- ja sähköverkko.
 • Vastavakuutena Siikaverkko voi antaa yrityskiinnityksen.
 • Takausprovisio 0,5 % lainapääomasta

Yritysvaikutusten arviointi: Yritysten työntekijöiden joustavan ja sujuvan etätyön mahdollistamisen lisäksi hanke tukee Vuolijoen suoraan alueen yritystoimintaa tarjoamalla aiempaa nopeammat tietoliikenneyhteydet, jotka sekä tukevat yritystoiminnan pysyvyyttä, mutta mahdollistavat myös liiketoiminnan kasvattamisen. Välillisesti hanke tukee Kajaanin yritystoimintaa parantamalla kaupungin vetovoimaisuutta monipuolisena asuinpaikkakuntana.

Takauksia ja lainoja myönnettäessä on huomioitava kuntalain ja valtiontukisäännösten määräykset. Takaus ei saa missään tilanteessa vaarantaa kaupungin kykyä hoitaa lakisääteiset tehtävänsä. Takausta ei saa myöntää, jos takaukseen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Hallituksen esityksessä eduskunnalle kuntalaiksi (HE 268/2014) todetaan, että lisäksi kunta voisi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisön täyttämään palveluvelvoitteeseen. Tällaisia tilanteita ovat tällä hetkellä esimerkiksi laajakaistarakentaminen, jota koskee komission päätös C(2012) 6182 final. 

Kajaanin kaupungin takausvastuut olivat tilinpäätöksen 31.12.2020 mukaan 30,3 milj. €, josta 30,0 milj. € oli tytäryhtiöiden pitkäaikaisten lainojen takauksia ja loput 0,3 milj.€ vesi- ja jätevesiosuuskuntien takauksia. Vuonna 2021 Kajaanin kaupunki on myöntänyt takauksia yhteensä 12,006 miljoonan euron edestä, joista 10,25 miljoonaa euroa tytäryhteisölle ja 1,756 miljoonaa euroa Siikaverkko Osuuskunnalle.

Kaupungin taloudellinen riski muodostuu taattavien lainojen pääomista ja koroista. Korkotaso on yleisesti edelleen historiallisen matala, joten lainan korot eivät merkittävästi kasvata takauksiin liittyvää taloudellista vastuuta nykyisillä korkotasoilla. Lyhytaikaisen lainan (2v) 1,19 milj. euroa ja pitkäaikaisen lainan (15v) 0,967 milj.euroa takaaminen eivät muodosta Kajaanin kaupungille merkittävää taloudellista riskiä, eivätkä vaaranna kaupungin kykyä hoitaa tehtäviään. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää takauksen Siikaverkko Osuuskunnan lainoille seuraavasti:

 • Pankkilainojen 100 % takaukset:
  • Pitkäaikaiselle lainalle: 967 000 € 15 vuoden laina-aika 
  • Lyhytaikaiselle lainalle: 1 190 000 € 2 vuoden laina-aika. Rakentamisen siltarahoituksena ennen myönnetyn ELY-tuen maksamista.
 • Takausprovisio 0,5 % / vuosi kulloisestakin lainapääomasta
 • Kaupunki vaatii takaukselle riittävän vastavakuuden

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §