Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Liiketontin 205-5-125-2 (Sotkamontie 7) myyminen tontin vuokralaiselle

KAJDno-2021-1115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on vuokrannut vuokrannut n. 8816 m² suuruisen liiketontin nro 205-5-215-2 (Sotkamontie 7) alunperin Kiinteistö Oy Kajaanin Varikkotie 1:lle 5. päivänä tammikuuta vuonna 2005 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella. Vuokrasopimusta on täydennetty 11. päivänä lokakuuta vuonna 2007 Lidl Kiinteistöt Oy:n kanssa solmitulla sopimusmuutoksella, jolla tontin vuokralaiselle on annettu oikeus polttoaineenjakelun kylmäaseman sijoittamiseen kiinteistölle ja mahdollisuus sopia sen sijoittamisen ehdoista kylmäasemaa hallinnoivan alivuokralaisen kanssa.

Lidl Kiinteistöt Oy:n edustaja on tiedustellut mahdollisuutta ostaa kyseinen vuokratontti omaksi. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralaisella on osto-oikeus, kun sopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty, mikäli tontti on edelleen osoitettu asemakaavassa samaan käyttötarkoitukseen kuin vuokrasopimuksen solmimisen hetkellä, eikä alue ole rakennuskiellossa asemakaavamuutoksen takia. Vuokralainen on täyttänyt edellä mainitun rakentamisvelvoitteen, eikä tontin asemakaavaa ole muutettu tai tontti ole muutoinkaan rakennuskiellossa.

Edellä mainittu maanvuokrasopimus on tehty kaupanvahvistajan vahvistamana ja se toimii siten kiinteistökaupan esisopimuksena. Sopimuksessa ei ole kuitenkaan sovittu ennakolta kauppahintaa, vaan sen suhteen viitataan kaupunginvaltuuston hyväksymään hinnoitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kauppahinnan tulee sopimuksen mukaan perustua kaupunginvaltuuston vahvistamiin tonttien hinta-alueisiin ja alueille vahvistettuihin hintoihin sekä hinnoitteluperiaatteisiin. Valtuuston päätösten mukaisesti liiketontit hinnoitellaan asuntotonttien hinta-alueiden mukaan siten, että hinnassa otetaan huomioon asuntotontin maapohjan hinta, jota tarvittaessa korotetaan 5 %:lla mikäli tontti rajautuu yli 20 metriä leveään puistoon tai 10 %:lla mikäli se rajautuu yli 20 metriä leveään puistoon kahdelta sivulta. Tontin hintaan lasketaan lisäksi alueelle määritetty rakennusoikeuden hinta 1,5 kertaisena.

Edellä mainituilla perusteilla tontille on myös määritetty vuosittainen maanvuokra, joka vuonna 2021 on yhteensä 9698,18 euroa. Koska vuokratasoksi kaupungin vuokraamilla tonteilla on määritetty 4,5 prosenttia tontin arvosta, on tontin arvo vuokran perusteella nykyhinnoin laskettuna 215 514,82 euroa. Tontin rakennusoikeus on asemakaavan mukaan 1990 k-m² eli sen arvo on n. 108 euroa / k-m², mikä vastaa karkeasti ottaen tontin markkina-arvoa. Mikäli kaupunki päättää myydä tontin, menetetään vuosittainen vuokratuotto, mutta pääosa tontin myyntihinnasta lasketaan myyntivoitoksi, joka tukee kaupungin kuluvan vuoden taloutta.

Ostajan kanssa on alustavasti sovittu, että mikäli kaupat voidaan toteuttaa, ne tehdään Lidl Suomi Ky:n (0301953-2) toimiessa ostajana. Koska kaupunki myy vuokratontit ainoastaan tontin vuokralaiselle, voidaan kauppakirja allekirjoittaa, kun vuokraoikeus on siirretty edellä mainitun yhtiön nimiin vuokrasopimuksen 6.2 mukaisella tavalla. Kaupan muut ehdot ovat oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaiset.

Päätöksenteko-oikeus asiassa on kaupunginvaltuuston 31.5.2021 päättämän ja 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 65 §:n mukaan kaupunginhallituksella, kun myyntihinta alittaa 250 000 euroa.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myy n. 8816 m² suuruisen liiketontin (KL) nro 205-5-215-2 (Sotkamontie 7) Lidl Suomi Ky:lle (y-tunnus: 0301953-2) yhteensä 215 514,82 euron kauppahinnalla ja muutoin oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

 

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myy n. 8816 m² suuruisen liiketontin (KL) nro 205-5-215-2 (Sotkamontie 7) vuokralaiselle yhteensä 215 514,82 euron kauppahinnalla ja muutoin oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myy n. 8816 m² suuruisen liiketontin (KL) nro 205- 5- 215- 2 (Sotkamontie 7) vuokralaiselle yhteensä 215 514,82 euron kauppahinnalla ja muutoin oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.