Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Vuoden 2021 talousarvion muutos, talonrakennushankkeiden määrärahasiirrot

KAJDno-2021-458

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Henri Summanen, Rakennusinsinööri, henri.summanen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2014 alusta lukien talousarvion investointiosassa siirryttiin talonrakennushankkeiden osalta alle yhden miljoonan euron hankkeissa hankeryhmäkohtaiseen sitovuustasoon. Yli miljoonan euron hankkeissa sitovuustaso on hankekohtainen valtuustoon nähden. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana tavoitteena on vuoden 2021 hankeryhmäkohtaisissa talonrakennushankkeissa yhteensä 2.160.000 €:n määräraha. Talousarviossa on esitetty ympäristötekniselle lautakunnalle hankeryhmäkohtaisella määrärahalla tehtäväksi aiotut rakennushankkeet ja niiden ohjeellinen kustannusarvio. Hankeryhmäkohtaisen talonrakennusmäärärahan käyttö on tarkoitus tuoda vuosittain ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn. Lisäksi talonrakennukseen on hyväksytty muihin rakennushankkeisiin yhteensä 900.000 €:n määrärahat.

Vuoden 2021 hankekohtaisina sitovuustason talonrakennushankkeina ovat Sissilinnan peruskorjauksen aloittaminen (1.900.000 €), teatteritalon peruskorjaussuunnittelu (200.000 €) sekä pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelu, Karpalo-hanke (500.000 €).

Pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelumäärärahasta jää arviolta 300.000 € käyttämättä vuonna 2021 ja määrärahat voidaan siirtää muuhun kohteeseen. Hankkeen varsinainen suunnittelu voi alkaa aikaisintaan syksyllä, mikäli hankkeeseen liittyvät linjaukset ja päätökset on silloin tehty.

Muihin rakennushankkeisiin on varattu käyttötarkoituksen muutoksiin 200.000 €. Isoja muutoshankkeita ei ole vuonna 2021 tulossa kuin uutena tarpeena tullut Vuolijoen koulun osittaiset muutostyöt varhaiskasvatuksen käyttöön. Vuolijoen koulun muutostöiden kustannukset ylittävät selvästi koko tämän määrärahan suuruuden, jolloin esitetään siirrettäväksi 100.000 € käyttötarkoituksen muutosten määrärahasta Vuolijoen koulun muutostöihin muun sinne siirretyn määrärahan lisäksi.

Kaupungin sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.1.2021 § 4 siirtää ulkoa vuokratuissa tiloissa olevan Vuolijoen päiväkodin toiminnan Vuolijoen koulun kiinteistöön 1.8.2021 alkaen. Vuolijoen aluelautakunta on antanut asiasta lausunnon ja puoltanut esitystä ja helmikuussa hankkeeseen on nimetty suunnittelutyöryhmä. Koululle tarvittavia muutostöitä on suunniteltu maalis- ja huhtikuussa tilakeskuksen ja työryhmän toimesta. Muutostöiden kustannusarvio on yhteensä n. 440.000 €, josta pihan parantamisen ja kunnostuksen osuus on n. 40.000 €. Koska hanke on tullut uutena vuodenvaihteessa, tälle ei ole varattu määrärahaa investointiosaan. Muutostöiden toteuttamiseksi esitetään määrärahasiirtoja muilta hankkeilta 400.000 € ja pihatöiden osuus tehdään muiden talonrakennushankkeiden pihatyöt ja pintavesitekniikka -määrärahalla.

Määrärahojen siirrot eivät aiheuta talonrakennusinvestointien kokonaismäärärahojen muutoksia.

Edellä mainittuun perustuen kaupungin tilakeskus esittää seuraavia määrärahojen siirtoja:

Hankekohtaiset talonrakennushankkeet
Pääterveysasema -300.000 € siirto Vuolijoen koulu

Muut talonrakennushankkeet
Käyttötarkoituksen muutokset  -100.000 € siirto Vuolijoen koulu

Tulosaluekohtaiset talonrakennushankkeet
Vuolijoen koulu + 400.000 € siirto pääterveysasema ja käyttötarkoituksen muutokset

Lisätietoja asiasta antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen puh. 044 7100 302 tai rakennuttajapäällikkö Henri Summanen puh. 044 7147 496 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että esittelytekstin mukaisesti vuoden 2021 investointiosan hankekohtaisista talonrakennusmäärärahoista siirretään pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelusta 300.000 € ja muiden talonrakennushankkeiden käyttötarkoituksen muutoksista 100.000 €, eli siirtona yhteensä 400.000 € Vuolijoen koulun muutostöiden toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 investointiosan hankekohtaisista talonrakennusmäärärahoista siirretään pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelusta 300.000 € ja muiden talonrakennushankkeiden käyttötarkoituksen muutoksista 100.000 €, eli siirtona yhteensä 400.000 € Vuolijoen koulun muutostöiden toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §