Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Soten Kuusanmäen tontin ostaminen ja maanhankintamäärärahan korottaminen

KAJDno-2020-1341

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on tehnyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle kahdensadanviidenkymmenentuhannen (250 000) euron tarjouksen Kuusanmäessä sijaitsevasta tontista nro 205-10-7-2 (Pöllyvaarantie 3, Kuusanmäen palvelukeskus). Kuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt kaupungin tarjouksen tontista 31.3.2021 § 7. Kaupan toteutuminen edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksyvää maanhankintapäätöstä sekä lisäksi vuodelle 2021 varatun maanhankintamäärärahan korottamista kauppahinnan suuruisella määrällä.

Kaupungin tekemän tarjouksen mukaisesti tontilla olevat purkukuntoiset rakennukset kuuluisivat kauppaan ja niiden purkaminen jäisi kaupan toteutuessa kaupungin vastuulle. Purkamisen kustannuksiksi on arvioitu n. 550 000 euroa. Lisäksi kaupunki vastaisi tontilta mahdollisesti löytyvien pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta, jos sellaisia alueelta löytyisi. Tällä hetkellä pilaantumista ei ole tiedossa tai odotettavissa, koska alueella ei ole ollut merkittävää ympäristön pilaantumisen riskiä aiheuttavaa toimintaa. Lisäksi alueen hyödyntämisestä aiheutuisi myöhemmin kaupungille kaavoituskustannuksia sekä kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia, jotka voitaisiin kattaa pääosin tonttien luovuttamisesta saatavilla tuotoilla.

Alueen myöhempää käyttöä rakentamiseen rajoittavat alueen luontoarvot, erityisesti liito-oravan potentiaaliset esiintymisalueet, jotka rajaavat huomattavan osan nykyisestä tontista rakentamisen ulkopuolelle. Kaupan toteutuessa kaupunki purkaisi alueella olevat purkukuntoiset rakennukset ja aloittaisi asemakaavamuutoksen valmistelun. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle voitaisiin kaavoittaa rivitalo- tai pientalotontteja, mutta todennäköisesti puolet alueesta osoitettaisiin puistoalueiksi edellä mainituista luontoarvoista johtuen.

Alueella on toistaiseksi voimassa Keskustaajaman osayleiskaava 2015, koska Keskustaajaman osayleiskaava 2035:sta tehdyt valitukset ovat vielä alueen osalta käsiteltävänä. Alueen yleiskaavan mukainen käyttötarkoitus muuttuisi nykyisestä julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta pientalovaltaiseksi alueeksi, mikäli uusi yleiskaava voidaan saattaa alueen osalta voimaan. Asemakaavanmuutostyö voitaisiin aloittaa todenteolla vasta valitusten lopullisen käsittelyn ja yleiskaavan voimaantulon jälkeen. Alueen kaavoittaminen ja kunnallistekniikan sopeuttaminen siten, että alue voitaisiin ottaa muutetun asemakaavan mukaiseen käyttöön kestäisi arviolta kolmesta viiteen vuotta siitä, kun uusi yleiskaava on voitu saattaa voimaan.

Alueen hankkiminen kaupungille tukee voimassa olevan kaupunkistrategian tavoitteita tiivistäen asemakaava-alueen yhdyskuntarakennetta. Sen keskustan läheinen sijainti edistänee hyötyliikuntaa arjessa sekä tehostaa huomattavasti kunnallistekniikan käyttöä, millä on suorat vaikutukset resurssien tehokkaaseen käyttöön. Alueen läheisyydessä on hyvin saavutettavissa olevat kunnalliset palvelut, kuten päiväkodit ja liikuntapaikat sekä lisäksi hyvät kaupalliset lähipalvelut.

Hankinta ja myöhempi asemakaavanmuutos edistäisivät lisäksi alueen virkistyskäyttöä, koska alueelle voitaisiin suunnitella ja rakentaa virkistyskäytössä tarpeelliset kevyen liikenteen reitit. Lisäksi asemakaavan muutoksella edistettäisiin alueen luontoarvojen suojelua, koska kaavoituksen yhteydessä selvitettäisiin alueen luontoarvot nykyistä tarkemmin sekä varattaisiin riittävät puistoalueet luontoarvojen ja liito-oravan suojelua varten.

Alueen ostaminen monipuolistaisi pidemmällä aikavälillä kaupungin tonttitarjontaa ja lisäisi erityisesti laadukkaiden puistoalueisiin rajoittuvien tonttien määrää merkittävästi. Tämä voisi vaikuttaa positiivisesti kaupungin kilpailukykyyn ja vetovoimaan asuinpaikkana, millä olisi pitkällä tähtäimellä myös elinvoimapoliittista merkitystä erityisesti korkeaa osaamista vaativien tehtävien täyttämisen osalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 

- Kajaanin kaupunki ostaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä (y-tunnus: 2496986-0) tontin nro 205-10-7-2 (Pöllyvaarantie 3) yhteensä 250 000 euron kauppahinnalla oheisen tarjouksen mukaisin ja muutoin normaalein kiinteistökaupan ehdoin sekä 

- kaupunginvaltuusto korottaa kuluvan vuoden talousarviossa maanhankintaan osoitettua investointimäärärahaa kauppahinnan suuruisella määrällä eli 250 000 eurolla.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Veli-Pekka Mustonen

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §