Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Pankkitilien käyttövaltuudet 2021

KAJDno-2020-1612

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus ja sen alaisena keskushallinto vastaavat kaupungin taloudenhoidosta sekä varojen ja velkojen hallinnasta. Kaupunginhallituksen tulee vuosittain päättää kaupungin pankkitilien käyttövaltuuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa seuraavat henkilöt allekirjoittamaan otot ja siirrot kaupungin pankkitileiltä vuonna 2021:

Kohde Käyttöoikeus
Kajaanin kaupunki + Kajaanin kaupungin liikelaitosten kaikki tilit vs. talousjohtaja Joni Partanen, hallintojohtaja Tuija Aarnio
Kajaanin Vesi - liikelaitos johtaja Juha Nurminen, verkostopäällikkö Markku Piirainen
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Kajaanin Mamselli -liikelaitos johtaja Tuija Vuorinen, kehityspäällikkö Marjo Piirainen
Kajaanin Teknologiakeskus Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Edukai Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Kajaanin Energiatuotanto Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Kajaanin kaupungin koulujen ja lukion stipenditilit ja muut tilit  rehtorit, apulaisrehtorit ja tarvittaessa koulusihteerit

Hallintosäännön mukaisesti talousjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta. Talousjohtaja myöntää myös tilien raportointi- ja katseluoikeudet.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus ja sen alaisena keskushallinto vastaavat kaupungin taloudenhoidosta sekä varojen ja velkojen hallinnasta. Kaupunginhallituksen tulee vuosittain päättää kaupungin pankkitilien käyttövaltuuksista.

Talousjohtaja Tarja Lempeän aloittaessa virassaan 17.5.2021 päivitetään pankkitilien käyttövaltuuksia niiltä osin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa seuraavat henkilöt allekirjoittamaan otot ja siirrot kaupungin pankkitileiltä vuonna 2021:

Kohde Käyttöoikeus
Kajaanin kaupunki + Kajaanin kaupungin liikelaitosten kaikki tilit talousjohtaja Tarja Lempeä, hallintojohtaja Tuija Aarnio
Kajaanin Vesi - liikelaitos johtaja Juha Nurminen, verkostopäällikkö Markku Piirainen
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Kajaanin Mamselli -liikelaitos johtaja Tuija Vuorinen, kehityspäällikkö Marjo Piirainen
Kajaanin Teknologiakeskus Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Edukai Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Kajaanin Energiatuotanto Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Kajaanin kaupungin koulujen ja lukion stipenditilit ja muut tilit  rehtorit, apulaisrehtorit ja tarvittaessa koulusihteerit

Hallintosäännön mukaisesti talousjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta. Talousjohtaja myöntää myös tilien raportointi- ja katseluoikeudet.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosainen Tarja Lempeä ja rahalaitokset: OP, Nordea, Danske Bank ja Säästöpankki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.