Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kivikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KAJDno-2019-1113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi
Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Perustelut

ABO Wind Oy suunnittelee Kajaanin Kivikankaan alueelle tuulivoimapuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta sitä varten. Hankealue sijoittuu Kajaanin Lehtovaaran ja Murtomäen eteläpuolelle, Koivukylän ja Hatulanmäen itäpuolelle sekä Lahnasjärven länsipuolelle. Alustavalla suunnittelualueella sijaitsee Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoima-aluevaraus tv-7 (Maaselänkangas).

Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun liiton näkemyksen mukaan voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa ei ole suunnitteilla olevalle Kivikankaan tuulivoima-alueelle osoitettu sellaista toimintaa, mikä aiheuttaisi ristiriitoja hankkeen koon ja maakuntakaavan suhteen. Alustavan suunnittelutilanteen mukaan Kivikankaan alueelle voitaisiin sijoittaa noin 66 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus maanpinnasta lavan kärkeen olisi korkeintaan 300 metriä. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 4–10 megawattia.

Hankkeessa on tehty alustavia selvityksiä ja mallinnuksia mm. tuulivoimaloiden melulle, välkkeelle sekä näkyvyydelle. Mallinnukset ja selvitykset päivitetään YVA- ja kaavaprosessien edetessä. Hanketta koskien on järjestetty Lehtovaaran Erätalolla avoin yleisötilaisuus 24.4.2019 sekä karttapohjainen nettikysely 9.4.–9.5.2019, joiden perusteella tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelma on päivitetty liitteessä esitettyyn muotoon.

ABO Wind Oy esittää seuraavaa menettelyä:

  • Kajaanin kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan siten, että kaavaa on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n ja 44 §:n mukaisesti.
  • ABO Wind Oy:n esityksestä tuulivoimahankkeen kaava- ja YVA-konsulttina käytettäisiin Pöyry Oy:ä (sittemmin AFRY), jolla on kattava kokemus tuulivoimahankkeiden kaava- ja YVA-menettelyistä sekä niihin liittyvistä selvityksistä.
  • YVA:n ja kaavoituksen kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan ABO Wind Oy, mukaan lukien kaavan laadinta, selvitykset sekä suunnitelmista kuuluttamisen yms. kulut. Lisäksi ABO Wind Oy korvaa Kajaanin kaupungille kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta.

 

Tuulivoimaa vastustavat Etelä-Kajaanin kylien asukkaat ovat jättäneet hankkeesta luopumista koskevan kannanoton Kajaanin kaupungille 5.12.2019. Lisäksi Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry on jättänyt 5.12.2019 kannanoton koskien alueen luontoarvojen huomioimista hankkeessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki hyväksyy ABO Wind Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Kivikankaan tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.

ABO Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) ABO Wind Oy:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta. Kaavanlaatijaksi kaupunki hyväksyy Pöyry Oy:n (sittemmin AFRY).

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori ja yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Abo Wind suunnittelee yhdessä Metsähallituksen kanssa korkeintaan 68 voimalan tuulivoimapuiston rakentamista Murtomäen ja Lehtovaaran eteläpuolelle lähelle Sonkajärven kunnanrajaa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 99 km2. Kunkin voimalan yksikköteho on enintään 10 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 300 metriä. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköasemaan 400 kV-voimajohdolla, joka on suunniteltu sijoittuvaksi Terrafamen Sotkamoin kaivosta palvelevan 110 kV-voimalinjan rinnalle.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimisen alueelle. Osayleiskaava laaditaan MRL §77 a-c sekä §44 mukaisena siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Kaavahankkeen rinnalla laaditaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-menettelyn avulla pyritään välttämään ja ehkäisemään hankkeen ympäristövaikutuksia, edistetään ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä saatuja tuloksia hyödynnetään osayleiskaavatyössä.

Seudullisesti merkittävät, yli 10 voimalaa käsittävät, tuulivoimahankkeet tulee osoittaa maakuntakaavassa. Voimassa olevassa Kainuun tuulivoimakaavassa hankealueen sisälle sijoittuu tuulivoima-aluevaraus tv-7 (Maaselänkangas). Vireillä olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistuksessa tuulivoima-aluevarausta on esitetty tarkistettavaksi vastaamaan hankealuetta.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Kivikankaan tuulipuisto kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa ja edesauttaa näin ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Kaavoitusta varten laaditaan mm. kasvillisuus-, linnusto- ja lepakkoselvitykset sekä maisema- ja näkemäalueanalyysit sekä melu- ja vilkkumismallinnus, arkeologinen inventointi, asukaskysely sekä yhteisvaikutusten arviointi.

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, p. 044 7100 834 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus käynnistää Kivikankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan laatimisen kuuluttamalla sen vireille ja asettaa samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Hyväksyi.

Asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan olivat Anne Siltavuori, Miia Nurminen-Piirainen AFRY, Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus ja Markus Ehrström Abo-Wind Oy.

Tiedoksi

kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, ympäristönsuojelutarkastaja Tarja laatikainen, markus.ehrstrom(at)abo-wind.fi, olli-matti.tervaniemi(at)metsahallitus.fi, miia.nurminen-piirainen(at)afry.com

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §