Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, Samoojantie 7 rakennusurakan rahoituksen takaaminen

KAJDno-2021-410

Valmistelija

 • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari rakennutti ja valvoi vuonna 2020 toteutetun Samoojantie 7 D talon muutostyöurakan. Samoojantielle suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa sopivat tilat kehitysvammaisille hoivakotityyppiseen tarpeeseen ja lisäksi itsenäisesti asuville lievästi kehitysvammaisille asukkaille.

Hankkeelle ei haettu erillistä rahoitusta vuoden 2020 aikana,  vaan se on maksettu kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omasta kassasta. Maksettu summa aiheutti haitallisen kassavajeen, jonka vuoksi kohteelle on haettu nyt jälkirahoitusta. Hankkeelle on haettu jälkirahoituksena 600 000 € lainaa, laina-aika 5 vuotta.

Rahoittaja vaatii Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin osalta hankkeen toteuttamiseen Kajaanin kaupungin täysimääräisen (100 %) takauksen.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti omavelkainen takaus voidaan myöntää pääsääntöisesti vain omistamalleen tytäryhtiölle tai merkittävästi omistetulle osakkuusyhtiölle. Takaus myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Lainat on kilpailutettu asianmukaisesti ja lainanotosta on yhtiön hallituksen päätös.
 • Omavelkainen takaus voidaan myöntää koko lainan määrälle tai osalle lainan määrää.
 • Kaupungin osakkuusyhtiölle takaus voidaan myöntää enintään kaupungin omistusosuutta vastaavalle määrälle. Ehtona on, että omistajat samanaikaisesti osallistuvat yhteisön rahoitukseen omistusosuuttaan vastaavalla osuudella.
 • Kaupunki perii myöntämästään takauksesta takausprovision.
 • Tytäryhtiöiden lainojen kilpailuttamisesta ja mahdollisten takausten valmistelusta voidaan periä kaupunginhallituksen erikseen päättämä järjestelypalkkio.

Kajaanin kaupungin takausvastuut olivat tilinpäätöksen 2020 mukaan 30,3 milj. €, josta Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin osuus 21,5 milj. €. Viimeisin lainatakaus Kajaanin Pietarille on annettu vuonna 2014 (KV 29.9.2014 § 42) ja takausvastuiden määrä on merkittävästi vähentynyt viime vuosina.

Takauksia ja lainoja myönnettäessä on huomioitava kuntalain ja valtiontukisäännösten määräykset. Takaus ei saa missään tilanteessa vaarantaa kaupungin kykyä hoitaa lakisääteiset tehtävänsä.  Kajaanin kaupungin takausvastuiden määrä 30,3 milj.€ on suhteessa taseen loppusummaan 537,4 milj. € n. 6 %, joten takauksiin liittyvät vastuut eivät muodosta taloudellisesti merkittävää riskiä Kajaanin kaupungille. Kaupungin taloudellinen riski muodostuu taattavien lainojen pääomista ja koroista. Korkotaso on yleisesti edelleen historiallisen matala, joten lainan korot eivät merkittävästi kasvata takauksiin liittyvää taloudellista vastuuta nykyisillä korkotasoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää takauksen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin Samoojantie 7 hankkeeseen seuraavasti:

 • Pankkilainan 100 % takaus:
  • Nordean tarjoamalle kiinteäkorkoiselle lainalle 600 000 € / 5 vuoden laina-aika, marginaali 0,130 %.
 • Takausprovisio 0,5 % / vuosi kulloisestakin lainapääomasta

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §